Onderzoek aanleg hoogwatergeul Lomm onvolledig

15 april 2005

Onderzoek aanleg hoogwatergeul Lomm onvolledig

Maatregelen vereist tegen erosie van afdeklaag vervuild slib

Recentelijk is een milieuonderzoek (MER) uitgevoerd naar de aanleg van een hoogwatergeul bij Lomm. In het onderzoek worden een aantal negatieve effecten voor mens en natuur gesignaleerd. Het rapport maakt echter niet duidelijk hoe daarmee moet worden omgegaan. De Milieufederatie vraagt Gedeputeerde Staten in een brief om aanvullend onderzoek naar de aanpak van deze problemen.

Uit het MER komt naar voren dat bewoners van het gebied door de aanleg van de geul mogelijk overlast gaan ondervinden van grondwater. Het gebied De Voort zal verdrogen en er treedt stofhinder en luchtverontreiniging op tijdens de uitvoering van het project. Het Milieuonderzoek levert geen inzicht in de aanpak van deze schadelijke effecten.

Bovendien zijn volgens het MER maatregelen nodig om het risico van erosie van de 75 cm dikke afdeklaag van vervuild slib tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De Milieufederatie kan zich vinden in deze conclusie; als gevolg van het hoogwater in 1993 en 1995 zijn bijvoorbeeld bij Osen hele stukken oevers over meer dan 100 m lengte weggeslagen. Helaas is er nog geen onderzoek uitgevoerd naar de aard van de benodigde maatregelen. De Milieufederatie vraagt zich bovendien af of een dynamische omgeving als het Maasdal überhaupt geschikt is als bergingslocatie voor vervuild slib.

Tags: