Onderzoek afgerond naar Limburgse stortplaatsen

1 september 2015

Onderzoek afgerond naar Limburgse stortplaatsen

Studenten van de Open Universiteit hebben voor de Natuur en Milieufederatie Limburg mogelijkheden onderzocht voor het terugwinnen van grondstoffen uit oude Limburgse stortplaatsen (urban mining). Het doel is om stortplaatsen aan te wijzen voor rendabele sanering waarna natuurontwikkeling kan plaatsvinden. Afval uit stortplaatsen bevat soms metalen die zijn terug te winnen voor verkoop (metalen) of hergebruik (stenen, zand, plastic). Resterend afval kan als brandstof dienen voor de opwekking van elektriciteit en warmte.

Het onderzoek richtte zich specifiek op stortplaatsen in de zilvergroene zones van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). In totaal zijn 16 storten bekeken op geschiktheid voor urban mining op basis van een multicriteria-analyse (MCA). Door middel van uban mining kunnen deze stortplaatsen worden gesaneerd, waarbij verontreinigingen worden verwijderd en verdere afname van de kwaliteit van het grondwater wordt tegengegaan.

De sanerings- en herinrichtingskosten vormen echter nog een uitdaging. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de winstgevendheid van urban mining tegenvalt. Het financiële exploitatiemodel mag echter níet doorslaggevend zijn voor de score in de prioriteitentabel aangezien ook milieu- en natuuraspecten en maatschappelijke criteria meegewogen moeten worden. Daarom is aanvullend onderzoek naar de inhoud van de storten noodzakelijk.

Onderzoek afgerond naar Limburgse stortplaatsen