Ontwerp-Omgevingsvisie Limburg ligt ter inzage

1 september 2020

Ontwerp-Omgevingsvisie Limburg ligt ter inzage

Op 25 augustus 2020 hebben Gedeputeerde Staten de ontwerp-Omgevingsvisie Limburg vastgesteld en vrijgegeven voor publicatie. De Omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving maar gaat ook in op sociale aspecten zoals gezondheid, veiligheid en veranderingen in de samenleving.

In de Omgevingsvisie zijn ambities en doelstellingen voor de langere termijn (2030 – 2050) opgenomen die kaderstellend kunnen zijn voor latere m.e.r.-plichtige activiteiten, zoals nu opgenomen in het Besluit m.e.r. en vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 in het Omgevingsbesluit. Dit geldt onder meer voor de invulling van ambities ten aanzien van energietransitie (o.a. windenergie), klimaatadaptatie, landbouwtransitie, gebruik van de ondergrond, transformatie van stedelijke gebieden, bereikbaarheid en infrastructuren. De ontwerp-Omgevingsvisie en bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via www.limburg.nl/toekomstvanlimburg. Het bijbehorende plan-MER is ook te vinden op de website van de provincie Limburg.

Zienswijzen indienen

De ontwerp-Omgevingsvisie is al met al een lijvig rapport. Als stakeholder heeft NMF Limburg het proces van totstandkoming nauwlettend gevolgd. Wij hebben onze visie op het voorlaatste concept van de ontwerp-Omgevingsvisie getoetst tijdens een achterbanraadpleging op 1 juli. In een eerder gepubliceerd commentaar geven we, mede op basis van de input van onze achterban, een reactie op hoofdlijnen. Nu de ontwerp-Omgevingsvisie definitief is vastgesteld gaan we deze opnieuw bestuderen en hoogstwaarschijnlijk in lijn met onze eerdere bevindingen een zienswijze indienen. Wij adviseren iedereen die zich betrokken voelt bij de eigen leefomgeving om de Omgevingsvisie goed te bekijken. Als er redenen zijn om te reageren, dien dan uiterlijk 18 oktober een zienswijze in. Vanzelfsprekend zullen wij onze zienswijze delen via onze website en nieuwsbrief.

 

Naast de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) is er ook een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in de maak voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Samen met diverse natuur- en landschapsorganisaties hebben we een aantal aanbevelingen en suggesties opgesteld voor de NOVI.