Op weg naar een natuurinclusieve landbouw

26 augustus 2019

Op weg naar een natuurinclusieve landbouw

Eind mei oordeelde de Raad van State dat de Nederlandse stikstofaanpak in strijd is met Europese wetgeving en kwetsbare natuurgebieden onvoldoende zijn beschermd. Vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof mogen op basis van het huidige Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer worden verleend.

Adviescollege

Onlangs vernietigde de Limburgse rechtbank 38 vergunningen van veehouderijen, omdat de geplande uitbreiding van deze bedrijven een te grote stikstofbelasting met zich meebrengt. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld om te adviseren over een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie.

Natuurinclusieve landbouw

Samen met andere natuur- en milieuorganisaties hebben we een brief gestuurd aan Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege, waarin we aandringen op innovatieve oplossingen en een gebiedsgerichte aanpak. Zo stellen we voor om bufferzones in te stellen rondom Natura 2000-gebieden. In deze bufferzones is ruimte voor natuurinclusieve landbouw met zoveel mogelijk gesloten kringlopen. Agrarische bedrijven die niet natuurinclusief kunnen werken of willen stoppen moeten in aanmerking komen voor warme sanering. Hierdoor kan de neerslag van stikstof in natuurgebieden op termijn worden gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau.

Lees onze brief aan het adviescollege

Op weg naar een natuurinclusieve landbouw