Passende beoordeling nodig voor aanleg dam Gulp

24 november 2016

Passende beoordeling nodig voor aanleg dam Gulp

Uit een “second opinion”, uitgevoerd in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en omwonenden, blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat aanleg van een dam in de rivier de Gulp ten zuiden van Slenaken significant negatieve effecten zal hebben op de waardevolle natuur ter plekke. Deze effecten hadden in een passende beoordeling onderzocht moeten worden. Dat is ten onrechte niet gebeurd.

De NMF Limburg, Staatsbosbeheer en omwonenden zetten vraagtekens bij nut en noodzaak van een vier meter hoge dam, die het waterschap Roer en Overmaas wil bouwen in de rivier de Gulp net ten zuiden van het dorp Slenaken. Deze dam moet wateroverlast in het dorp en verder stroomafwaarts in de toekomst voorkomen. Uit een onderzoek in opdracht van Staatsbosbeheer, eigenaar van een deel van de grond waarop de hoogwaterdam zou moeten komen, blijkt dat er in het bovenstroomse gebied langs de Gulp alternatieve maatregelen genomen kunnen worden die de aanleg van een vier meter hoge dam overbodig maken. NMF Limburg en omwonenden zijn naar de Raad van State gestapt om de aanleg van de dam tegen te houden.

In het kader van de beroepsprocedure hebben de NMF Limburg en omwonenden een “second opinion” laten uitvoeren. Deze wijst uit dat niet kan worden uitgesloten dat aanleg en aanwezigheid van een dam in het zeer waardevolle beekdal significant negatieve effecten zal hebben op de natuur ter plekke. Daarom had de provincie Limburg, alvorens een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet te verlenen, een passende beoordeling moeten (laten) uitvoeren. Dat is ten onrechte niet gebeurd.

Tegen de voorgenomen bouw van de hoogwaterdam bestaat veel weerstand vanwege aantasting van het fraaie landschap en natuur ter plekke. Waterschap, Provincie, gemeente en Staatsbosbeheer houden nu samen de wateropgaven voor het Gulpdal tegen het licht. Het omstreden plan is van tafel. De NMF Limburg en omwonenden hebben de genoemde organisaties verzocht om de resultaten van de “second opinion” in de verdere besluitvorming te betrekken en te zoeken naar een oplossing die de bijzondere natuur- en landschapswaarden van het Gulpdal in tact laat.

Second opninion retentiebekken Slenaken – ecologie

Passende beoordeling nodig voor aanleg dam Gulp