Programmabegroting Provincie Limburg 2004

14 november 2003

Programmabegroting Provincie Limburg 2004

Milieufederatie dringt aan op extra aandacht voor natuur en milieu

Aan : De leden van Provinciale Staten
Roermond : 7 november 2003
Behandeld door : dhr. drs. H. Bemelmans
Nummer/ Kenmerk : 03.00190 / KP / 640.2

Geachte leden van Provinciale Staten,

Op 14 november a.s. bespreekt u de programmabegroting 2004, waarin de in het coalitieakkoord genoemde thema’s nader zijn uitgewerkt en financieel onderbouwd. Het is de eerste begroting in het duale stelsel. De programmabegroting is meer op hoofdlijnen beschreven dan de oudere versies, terwijl in de actieprogramma’s zo concreet mogelijk de gewenste resultaten zijn beschreven.

De programmabegroting is opgebouwd rond de in het coalitieakkoord onderscheiden thema’s. Daarnaast zijn een aantal themaoverstijgende zaken onderscheiden.

De Milieufederatie Limburg zal in deze Statenperiode op een drietal thema’s, te weten Ondernemend Limburg, Ruimte voor Limburg en Samen bouwen aan vitale kernen, wijken en buurten en een aantal themaoverstijgende zaken actief aan het debat deelnemen om gezamenlijk de thema´s verder uit te diepen en vorm te geven. Op deze wijze denken wij als maatschappelijke organisatie een bijdrage te leveren aan het dichter bij de burger brengen van de politiek.

Onderstaand doen wij u een aantal suggesties toekomen voor het opheffen van concrete knelpunten bij de uitvoering van voorgenomen beleid.

Wij hopen dat u hierin aanleiding ziet de kwesties te agenderen en er oplossingen voor uit te laten werken door Gedeputeerde Staten.

Nadruk op uitvoering bestaand beleid

Reeds eerder schreven wij u dat het ontwikkelen van nieuw beleid op de beleidsterreinen natuur, landschap, milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit ons inziens niet de eerste prioriteit voor de komende jaren hoeft te zijn. De inspanningen zullen vooral gericht moeten worden op het uitvoering geven aan bestaand beleid, zoals dat onder meer is vastgelegd in het POL.
Veel van deze beleidsvoornemens onderschrijven wij.

In het onderstaande beperken wij ons daarom tot een aantal concrete zaken die in de uitvoering om een regierol van de provincie Limburg vragen.

Duurzame energie

De goede voornemens voor windparken dienen zo snel mogelijk geëffectueerd te worden.

Nu de fase van het zoeken naar geschikte locaties nagenoeg is afgerond mag geen stagnatie optreden bij het scheppen van de voorwaarden tot realisering. Concreet: de gemeenten dienen de desbetreffende bestemmingsplannen met voortvarendheid te wijzigen en met initiatiefnemers dient te worden meegewerkt om de parken van de grond te krijgen.

De provincie Limburg dient daartoe haar stimulerende en coördinerende rol te continueren.

De Milieufederatie biedt aan via het geven van voorlichting mee te werken aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor windparken (en andere vormen van duurzame energie).
A74 bij Venlo
De besluitvorming over de aanleg van de A74 komt in zicht. Dat betekent dat het gat in de autowegverbinding bij Venlo tussen de Duitse BAB 61 en kruispunt Zaarderheike binnen afzienbare tijd zal worden gedicht. De Milieufederatie ondersteunt de realisering van dit plan (d.w.z. de variant Pb1 ten zuiden van Venlo), waarvoor ook een brede steun bestaat bij het bedrijfsleven, de milieuorganisaties en de plaatselijke politiek. Bewonersorganisaties verzetten zich overigens tegen deze variant.
De natuur- en milieuorganisaties zijn van oordeel dat GELIJKTIJDIG MET DE RODE ONTWIKKELING OOK DE GROENE INPASSING WORDT GEREALISEERD.

In het verleden hebben onze organisaties daartoe het plan gepresenteerd om niet alleen het gat in de verkeersinfrastructuur te dichten maar ook het gat in de groenstructuur ten zuidoosten van Venlo.
Hier doet zich de kans voor om o.a. uit bijdragen van de noodzakelijke natuurcompensatie een ecologische verbindingszone van formaat te realiseren tussen de Wambachgroeve en de Groote Heide. Daarvoor is o.a. een duur ecoduct nodig. Maar het betreft dan ook een essentiële verbinding in de robuuste groenstructuur (onderdeel van Natura 2000) in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Brunssummerheide en het Reichswald. Ook bijde gemeente Venlo zijn hiervoor voorstellen in ontwikkeling (project “bewoonde brug”).
Wij vragen u uw belofte te bevestigen, gedaan in de aanloop naar de provinciale Statenverkiezingen, dat gelijktijdig met de aanleg van de weg ook de groene verbinding wordt gerealiseerd.

Barge Terminal Born

Diverse partijen streven naar een doorontwikkeling van de Barge Terminal Born. In principe heeft dit voornemen de instemming van de Milieufederatie Limburg, omdat het de mogelijkheden vergroot om gebruik te maken van drie vervoersmodaliteiten voor het vervoer van goederen.

Aan het vervoer per spoor vanaf BTB kleeft echter een beperking: de spoorlijn loopt in delen van Born en Limbricht langs de achtertuinen van de woonbebouwing en zorgt voor overlast. Het maximaal benutten van het spoor is daarom onmogelijk. Met de bewoners zijn afspraken gemaakt over het beperken van het vervoer per rail om de overlast te beperken.
In concreto betekent dit dat goederenvervoer per spoor minder frequent mag zijn dat strikt genomen is toegestaan door de geldende regelgeving.
Een duurzame oplossing voor dit belangenconflict kan slechts gevonden worden in de aanleg van een nieuw stuk spoor vanaf Holtum-Noord naar de spoorlijn Roermond-Sittard. Het opnieuw bepleiten van deze verbinding op het passende niveau is daarom noodzakelijk, temeer daar de druk op de lijn zal blijven toenemen, o.a. na het gereed komen van de bedrijventerreinen bij Echt.

Biologische landbouw
Bij de biologische landbouw was de ondersteuning tot in het recente verleden gericht op het stimuleren van boeren om om te schakelen van gangbaar naar biologisch. Daaraan is een einde gekomen nu de LLTB deze ondersteuning heeft beëindigd.

In de toekomst zal vooral de afzet worden bevorderd. Dat laatste is uitstekend maar het eerste betekent dat de boeren die eventueel willen omschakelen, geen ondersteuning meer krijgen. Ons inziens moeten beide zaken gebeuren: zowel afzet bevorderen als boeren ondersteunen die voor het aanbod moeten zorgen Het officiële beleid van de provincie Limburg is immers gericht op het bevorderen van de biologische landbouw. Beide zaken maken daarvan deel uit.

Zandmaas

De minister van LNV zal 30 miljoen euro uittrekken voor natuurontwikkeling langs de Zandmaas. Daarnaast is hij bereid regionale bijdragen te verdubbelen tot een maximum van 5 miljoen euro. In totaal kan de natuurbijdrage dus oplopen tot 40 miljoen euro.
De provincie Limburg dient het initiatief te nemen dit bedrag samen met de regio bijeen te brengen, naar analogie van de wijze waarop door provincie en regio een bijdrage aan de A73 werd geleverd (100 miljoen vanuit Limburg). Zoals regionaal geld voor wegen werd bijgepast, kan dit ook voor natuur. Het gaat hierbij overigens om slechts een twintigste deel van het bedrag dat voor de A73 als ‘regionaal extra’ acceptabel werd gevonden.

Gebiedscommissies

Ten behoeve van de uitvoering van het nieuwe plattelandsbeleid worden 9 gebiedscommissies in het leven geroepen. Deze bestaan o.m. uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke belangengroepen (vaak vrijwilligers).

De animo om deel te nemen kan worden bevorderd door een aantal tegemoetkomingen.
– Als het gaat om personen uit lokale organisaties die als vrijwilliger hun inbreng moeten leveren, is dit slechts mogelijk als wordt vergaderd op een tijdstip waarop dit voor mensen met een baan mogelijk is, dus in de avonduren.

– Daarnaast kan niet worden verwacht dat vrijwilligers dit werk – dat omvangrijk, complex maar erg belangrijk is – pro deo doen. Op zijn minst is een goede vacatieregeling vereist.

– Van de provinciale koepels van belangenorganisaties wordt verwacht dat deze stimulerende en coördinerende werkzaamheden verrichten. Ook de uren die met deze werkzaamheden zijn gemoeid dienen voor vergoeding in aanmerking te komen.

Wij zijn graag bereid een en ander toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

ir. H.K. Vijverberg, directeur Milieufederatie Limburg
Mede namens:
Stichting Limburgs Landschap
Vereniging Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer District Limburg-Oost-Brabant

Tags: