Provinciaal inpassingsplan Buitenring Parkstad ligt ter inzage

24 juli 2012

Provinciaal inpassingsplan Buitenring Parkstad ligt ter inzage

Het nieuwe provinciaal inpassingsplan Buitenring Parkstad ligt tot en met maandag 3 september 2012 ter inzage. Het eerdere inpassingsplan werd door de Raad van State vernietigd, omdat de Provincie Limburg te weinig rekening had gehouden met de stikstofdeposities op de natuurgebieden rondom de snelweg.

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal inpassingsplan (met bijbehorende stukken) liggen voor iedereen er inzage:

  • in de bibliotheek van het Gouvernement in Maastricht op werkdagen van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
  • in de gemeentehuizen van Heerlen, Landgraaf, Schinnen, Brunssum, Kerkrade, Nuth en Onderbanken
  • op het kantoor van regio Parkstad Limburg, CBS-weg 2 te Heerlen

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal inpassingsplan (met bijbehorende stukken) zijn tevens te raadplegen op www.buitenring.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die binnen de in de wet gestelde termijn een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp-inpassingsplan. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-inpassingsplan, kunnen ook beroep instellen. Het besluit tot vaststelling wijzigt het provinciaal inpassingsplan ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan. Door belanghebbenden kan ook tegen deze wijzigingen, opgenomen in de Nota van Wijzigingen 2010-2012, beroep worden ingesteld. Eventuele beroepen dienen te worden gericht aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).Op het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer mr. L.H.M. Vorstermans. Hij is bereikbaar op tel. 043 – 389 7405.

Provinciaal inpassingsplan Buitenring Parkstad ligt ter inzage