Raad van State buigt zich opnieuw over Buitenring op 13 maart

12 maart 2012

Raad van State buigt zich opnieuw over Buitenring op 13 maart

De Raad van State houdt op dinsdag 13 maart 2012 een zitting over de natuurvergunningen die het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft verleend voor de aanleg en het gebruik van de Buitenring Parkstad Limburg. Het gaat om vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet.

De vergunningen zijn nodig omdat het tracé van de Buitenring door en langs de Natura 2000-gebieden ‘Geleenbeekdal’ en ‘Brunssummerheide en Teverener Heide’ loopt. Tegen de vergunningen komen IVN, Natuurmonumenten, Milieufederatie Limburg en twee inwoners uit Hoensbroek in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij voeren aan dat door de aanleg en het gebruik van de buitenring meer stikstof zal worden uitgestoten op de beschermde natuurgebieden. De gebieden zouden daardoor aangetast worden, aldus de organisaties en de inwoners.

De Raad van State heeft in december 2011 een uitspraak gedaan over het provinciale inpassingsplan dat de aanleg van de buitenring mogelijk maakte. In die uitspraak is het inpassingsplan vernietigd, omdat er naar het oordeel van de Raad van State geen ’toereikend inzicht bestaat in de gevolgen van de weg voor de beschermde natuurgebieden ‘Brunssummerheide’ en ‘Geleenbeekdal’.

Raad van State buigt zich opnieuw over Buitenring op 13 maart