Raad van State oordeelt: milieuvergunning veehouderijbedrijf onterecht verleend

30 september 2008

Raad van State oordeelt: milieuvergunning veehouderijbedrijf onterecht verleend

Het beroep was gericht tegen een uitbreiding van een veehouderijbedrijf in Nederweert, waarbij de uitstoot van ammoniak toenam. De Raad van State oordeelde dat de gemeente Nederweert in 2007 ten onrechte een vergunning aan het bedrijf heeft verleend. Het door de gemeente gehanteerde toetsingskader gaf geen garantie dat er geen schade aan het nabijgelegen Europees beschermde natuurgebied Weerterbos wordt toegebracht. tractor In 2006 gingen Werkgroep Behoud de Peel en Milieufederatie Limburg ook al in beroep tegen uitbreiding van het veehouderijbedrijf. Ook toen werd het beroep van de Werkgroep en de Milieufederatie door de Raad van State gegrond verklaard en het besluit van de gemeente vernietigd. De Raad oordeelde destijds dat de gemeente Nederweert onvoldoende onderzoek had gedaan naar de gevolgen van de toenemende ammoniakuitstoot voor het Weerterbos. Dit natuurgebied geniet Europese bescherming, omdat het valt onder de Habitatrichtlijn. In oktober 2007 verleende de gemeente Nederweert dezelfde milieuvergunning opnieuw. Volgens de gemeente was de vergunning niet in strijd met het nieuwe 'toetsingskader' dat het ministerie had afgekondigd voor de Natuurbeschermingswet. Dit toetsingskader stelt dat het geen kwaad kan wanneer de veehouderijbedrijven in de omgeving van een Habitatrichtlijngebied met een bepaald percentage groeien. De Milieuorganisaties zijn het daar echter niet mee eens, omdat volgens hen hierdoor de toch al te hoge, zeer schadelijke ammoniakneerslag op de natuur fors kan toenemen.Het ministerie en de gemeente Nederweert betoogden echter dat de ammoniakuitstoot in Nederland zal gaan afnemen, omdat de overheid eisen gaat stellen aan de ammoniakuitstoot uit stallen. Emissie-arme stalsystemen worden immers verplicht.De Milieufederatie Limburg en de Werkgroep Behoud de Peel zijn het met dit standpunt niet eens. Ondanks nieuwe technieken kan de uitstoot van ammoniak toch toenemen, wanneer het aantal dieren groeit (zoals bij dit beroep het geval is). Uit meerdere onderzoeken blijkt bovendien dat ondanks de emissie-arme stalsystemen de neerslag van ammoniak voor de natuurgebieden nog steeds veel te hoog zal blijven. De Raad van State is het met de Werkgroep en de Milieufederatie eens dat toepassing van dit ‘toetsingskader’ geen garantie geeft dat er aan het Habitatrichtlijngebied geen schade wordt toegebracht. Het ‘toetsingskader’ is hiermee van de baan. De overheid moet nu een nieuw kader voor de vergunningverlening gaan opstellen.Volgens de milieugroepen dient de overheid daarbij allereerst er voor te zorgen dat het aantal dieren in de al veel te zwaar belaste Peelregio niet verder kan toenemen. Individuele bedrijven in deze regio mogen dan wel eventueel tot een bepaalde waarde groeien, op voorwaarde dat er elders in de regio dieren verdwijnen. Er moet daarbij een plan gemaakt te worden dat bewerkstelligt dat de ammoniakneerslag op de Habitatrichtijngebieden voldoende afneemt.

Tags: