Raad van State vernietigt milieuvergunning Clauscentrale Maasbracht

29 augustus 2008

Raad van State vernietigt milieuvergunning Clauscentrale Maasbracht

De Milieufederatie had samen met een aantal andere organisaties beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de vergunning van Essent voor uitbreiding van de Clauscentrale. Het belangrijkste bezwaar was dat de bestaande installaties (eenheden A en B) niet voldoen aan de IPPC (Integrated Pollution Prevention Control) en nog eens vijf jaar mogen doorgaan met verouderde technieken die het milieu zwaar belasten. De Raad van State heeft eind augustus uitspraak gedaan in deze zaak. Zij is van mening dat de door de provincie Limburg verleende vergunning op het punt van de eisen aan de uitstoot van verontreinigende stoffen voor de eenheden A en B ontoereikend is. Zo oordeelt de Raad bijvoorbeeld dat voor de stof NOx aan een norm kan worden voldaan die ruim een factor drie strenger is dan nu aan de vergunning is verbonden. Ook vindt zij dat ondeugdelijk gemotiveerd is waarom nadere maatregelen om de uitstoot naar de lucht te beperken niet worden opgelegd. De vergunning aan Essent voor uitbreiding van de Clauscentrale is op dit punt door de Raad van State vernietigd. De Provincie Limburg krijgt nu 13 weken de tijd om een nieuw besluit te nemen. Achtergrondinformatie:Essent wil de elektriciteitsopwekking in de Clauscentrale in Maasbracht fors gaan uitbreiden. Hiervoor gaat zij een deel van de bestaande installatie, bestaande uit de eenheden A en B, ombouwen. Eenheid B wordt omgebouwd naar een nieuwe moderne installatie(eenheid C) met een hoger rendement dan de oude installatie. In 2010 wordt in de Clauscentrale dan elektriciteit opgewekt met de oude eenheid A en de nieuwe eenheid C. Essent heeft zowel voor de uitbreiding als voor de bestaande installatie een nieuwe milieuvergunning aangevraagd en ook gekregen van de Provincie Limburg. Tegen deze ontwerpvergunning heeft de Milieufederatie Limburg, samen met Stichting Natuur & Milieu en Vereniging Milieudefensie, een zienswijze ingediend.Het belangrijkste bezwaar van deze organisaties is dat de bestaande installaties (eenheden A en B) niet voldoen aan de IPPC (Integrated Pollution Prevention Control) en nog eens 5 jaar mogen doorgaan met verouderde technieken die het milieu zwaar belasten. De nieuwe eenheid zal wel voldoen aan de IPPC.De IPPC is een Europese Richtlijn uit 1996, die verankerd is in de Nederlandse Wet Milieubeheer. In deze richtlijn is bepaald dat verontreiniging van bodem, lucht en water moet worden voorkomen en wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk worden beperkt. Voor bestaande installaties geldt dat deze vanaf oktober 2007 allemaal aan de IPPC moeten voldoen. Dat houdt in dat de Best Beschikbare Technieken (BBT) voor deze installaties gebruikt dienen te worden, waardoor het milieu zo min mogelijk wordt belast. Essent heeft voor de eenheden A en B voor een periode van 5 jaar een vergunning gekregen die niet voldoet aan de IPPC. Doordat geen gebruik wordt gemaakt van de Best Beschikbare Technieken wordt de lucht belast met grote hoeveelheden stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide en stof. In deze installaties mag ook nog eens zware stookolie en bio-olie worden gestookt zonder SO2- en stofafvangst. Dit is strijdig met de IPPC.De Milieufederatie Limburg, Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Milieudefensie zijn van mening dat voor de oude eenheden geen vergunning verleend mag worden, tenzij deze voldoet aan de Best Beschikbare Technieken met de daarbij horende aanzienlijk lagere emissies van vervuilende stoffen.

Tags: