Raad van State vernietigt provinciaal plan voor Buitenring Parkstad

7 december 2011

Raad van State vernietigt provinciaal plan voor Buitenring Parkstad

De Raad van State heeft het provinciale inpassingsplan vernietigd dat de aanleg van de Buitenring Parkstad mogelijk maakt. Tegen het plan van de provincie Limburg waren bijna 125 organisaties en particulieren in beroep gekomen, onder wie de Milieufederatie Limburg, Natuurmonumenten en de Stichting Stop Buitenring. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

De Raad van State is van oordeel dat er geen ’toereikend inzicht bestaat in de gevolgen van de weg voor de beschermde natuurgebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal. De aanleg van de buitenring leidt tot meer autoverkeer ter hoogte van die natuurgebieden en dus tot een toename van de uitstoot van stikstof op de kwetsbare natuur.’

Het betoog van de Provincie Limburg dat deze stijging voldoende wordt gecompenseerd door het schoner worden van de automotoren, heeft de Raad van State niet overtuigd. De provincie had duidelijk moeten maken hoe hoog de toename van de stikstofuitstoot is en hoe deze zich verhoudt tot de al bestaande stikstofuitstoot op de natuurgebieden, aldus de hoogste bestuursrechter. Dit inzicht is nodig omdat in de natuurbeschermingsregels is bepaald dat de provincie zich ervan moet verzekeren dat de ‘natuurlijke kenmerken’ van de beschermde natuurgebieden door het inpassingsplan niet worden aangetast.

Vanwege de samenhang van het deel van het tracé dat door de natuurgebieden loopt met het resterende tracé voor de buitenring, heeft de Raad van State besloten het gehele inpassingsplan te vernietigen. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de buitenring helemaal van de baan is. Het college van Gedeputeerde Staten staat namelijk nog steeds achter de aanleg van de Buitenring Parkstad.

Ook de regio (Parkstad Limburg en de betrokken gemeenten) heeft haar steun voor de buitenring uitgesproken. In een persbericht zegt de provincie: ,,Gezamenlijk wordt gewerkt aan een voortvarend en tegelijkertijd zeer zorgvuldig vervolgtraject om te komen tot vaststelling van een nieuw inpassingsplan door Provinciale Staten. De provincie neemt de verantwoordelijkheid om het probleem van de stikstofreductie effectief op te lossen. Daarbij zullen de noodzakelijke stappen en besluiten genomen worden om met een minimum aan vertraging en kosten alsnog over te kunnen gaan tot de realisatie van de buitenring. Lopende processen, zoals voorbereidingswerkzaamheden op basis van het vigerende bestemmingsplan, natuurcompensatie conform afspraak met de natuurorganisaties, lopende vergunningaanvragen voor natuurcompensatie en het proces om te komen tot werkafspraken met gemeenten, vinden gewoon doorgang.”

Overigens lopen er nog twee procedures tegen de Buitenring Parkstad, namelijk inzake de Flora en Faunawet (bij de Raad van State) en één met betrekking tot de NB-wet (Ministerie van ELI). De Milieufederatie Limburg gaat in januari op verzoek van de Provincie Limburg met de provincie en andere betrokkenen praten over de buitenring en heeft vooralsnog het standpunt ingenomen eerst bovengenoemde procedures af te willen wachten alvorens er verdere stappen worden ondernomen. Voor meer informatie hierover kun je de onderstaande brief downloaden.

Bestuurlijk overleg Buitenring Parkstad

Raad van State vernietigt provinciaal plan voor Buitenring Parkstad