Reactie natuur- en milieuorganisaties op voorstel Interimwet veedichte gebieden

2 juni 2017

Reactie natuur- en milieuorganisaties op voorstel Interimwet veedichte gebieden

Eén van de dossiers waar de Natuur en Milieufederaties zich zowel landelijk als regionaal mee bezighouden is de intensieve veeteelt. Omvangrijke veehouderij heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving (verkeersdruk, stank, gezondheidseffecten) en natuur. De Natuur en Milieufederatie Limburg pleit al langer voor een kleinere veestapel in de provincie.

Met het wetsvoorstel “Interimwet veedichte gebieden” krijgen provincies meer bevoegdheden om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. Provincies hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden om te kunnen sturen op de omvang van de veehouderij in de regio omwille van de leefbaarheid. Met de Interimwet veedichte gebieden kunnen in specifieke gebieden regels worden gesteld aan het aantal dieren op een veehouderij of het aantal veehouderijlocaties in een aangewezen gebied. De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties (Natuur & Milieu, LandschappenNL, Natuurmonumenten en de provinciale natuur- en milieufederaties) hebben een reactie ingediend op dit wetsvoorstel.

Ook onze provincie kent een aantal gebieden die zwaar belast zijn door de omvang van de veehouderij. Zoals de regio’s Nederweert en Venray.. Bewoners van deze gebieden, verenigd in de Kerngroep Limburg Gezonder, komen in toenemende in verzet tegen de ondervonden overlast. Reeds in 2013 tekenden de Natuur en Milieufederatie Limburg, de LLTB en de provincie een manifest voor een evenwichtige ontwikkeling van de veehouderij in onze provincie. Meer hierover kunt u vinden in het artikel uit 2013 op onze website: http://www.nmflimburg.nl/milieufederatie-limburg-provincie-limburg-en-lltb-tekenen-manifest-over-evenwichtige-ontwikkeling-veehouderij

Dat er met het nieuwe wetsvoorstel Interimwet veedichte gebieden ook landelijke aandacht komt voor bovengenoemde punten doet ons deugd. De natuur- en milieuorganisaties organisaties geven in hun reactie enkele aandachtspunten mee die van belang zijn bij het opstellen van de wet. Zo zou de aanpak van de problemen in veedichte gebieden niet vrijblijvend mogen zijn, zouden provinciegrens overschrijdende problemen samen aangepakt moeten worden en zouden de provincies bij de vaststelling van de gebruiksruimte uit moeten gaan van de vergunde situaties.

De volledige reactie vindt u via de onderstaande download.

Reactie natuur- en milieuorganisaties

Reactie natuur- en milieuorganisaties op voorstel Interimwet verdichte gebieden