Reactie SML op beleidsregels heliterrein Heythuysen

12 augustus 2008

Reactie SML op beleidsregels heliterrein Heythuysen

Op 3 juli is door de Milieufederatie samen met Staatsbosbeheer, het Limburgs Landschap en de studiegroep Leudal een zienswijze ingediend op de beleidsregels heliterrein Heythuysen. Voor het gebruik van een heliterrein dient door de burgemeester, blijkens het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (Bignal), een verklaring van geen bezwaar te worden afgegeven waarbij de openbare orde en veiligheid als toetsingskader worden gebruikt. Ter nadere uitwerking van dat toetsingskader zijn beleidsregels opgesteld. In die beleidsregels wordt echter niets gezegd over veiligheid. Ook meent de Milieufederatie dat een duidelijke c.q. correcte motivatie voor het toestaan van 24 vluchten per jaar ontbreekt.

Tags: