Reactie Startnotitie MER golfbaan Zaarderheike

21 november 2003

Reactie Startnotitie MER golfbaan Zaarderheike

Milieufederatie Limburg stelt aanvullend onderzoek voor

De gemeenteraad van Venlo
Inspraak Startnotitie Trade Port Noord, BLMIL
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Roermond : 17 novemer 2003
Betreft : Reactie Startnotitie MER golfbaan
Behandeld door : Dhr. B. Cobben
Nummer/ Kenmerk : 03.00192/BC/292.14

Geachte Raad,

De Milieufederatie Limburg heeft kennis genomen van de Startnotitie Milieueffect-rapportage Golfbaan Trade Port Noord in uw gemeente. Naar aanleiding van de Startnotitie heeft de Milieufederatie de volgende opmerkingen. Deze reactie wordt mede onderschreven door Staatsbosbeheer regio Limburg – Oost-Brabant, Stichting Groengroep Sevenum, Milieudefensie Venlo e.o., IVN afdeling De Maasdorpen en het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, kring Venlo.
Natuur

– Het zoekgebied voor de golfbaan maakt onderdeel uit van de Provinciale Ecologische Structuur (PES), zoals weergegeven in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Volgens het POL geldt voor de PES een planologische basisbescherming. Ingrepen en activiteiten in deze gebieden en in de onmiddellijke nabijheid ervan zijn niet toegestaan als deze de wezenlijke kenmerken of waarden respectievelijk de nagestreefde natuurontwikkeling in deze gebieden aantasten.

Het MER zal dan ook duidelijk moeten maken dat de voorgestelde golfbaan geen wezenlijke waarden van het gebied aantast en tevens dat de golfbaan de in dit gebied nagestreefde natuurontwikkeling niet frustreert.

Volgens de Startnotitie (blz. 8) is het doel van een golfbaan in het park Zaarderheiken o.a. om invulling te geven aan (een deel van) de PES. In het MER zal aangegeven moeten worden waaruit deze invulling bestaat.
– Het plangebied Trade Port Noord herbergt een aantal belangrijke (potentiële) natuurwaarden. In de eerste plaats het bosgebied Zaarderheiken. Dit bosgebied maakt geen deel uit van het zoekgebied voor de golfbaan. In de tweede plaats het dal van de Mierbeek. Volgens de Startnotitie wordt hier ingezet op de ontwikkeling van watergebonden natuur langs de beek. Ten derde het zgn. “tussengebied᾿ tussen het bedrijventerrein en het bedrijvenpark. Dit gebied is een ecologische verbindingszone in de PES.
Naar onze mening dient bij de toetsing van de effecten van de golfbaan op de

natuur het accent te liggen op (1) de bijdrage die de golfbaan kan leveren aan een zo robuust en duurzaam mogelijke ecologische verbindingszone en (2) op behoud en vooral ontwikkeling van natte natuur in de laagte waarin de Mierbeek ligt. Wij pleiten er dan ook voor om in het MER – naast de 2 in de Startnotitie beschreven varianten – een aparte variant uit te werken, die maximaal tegemoet komt aan beide hiervoor genoemde punten.

– In het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap Noord-Limburg-West zijn de natuurdoelen vermeld, zoals de provincie die voor het betreffende gebied voor ogen staan. Het MER dient duidelijk te maken in hoeverre de oprichting van een golfbaan ter plaatse kan samengaan met de realisatie van de voorgenomen natuurdoelen.

– Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en het bedrijvenpark gaan natuurwaarden verloren. Volgens de Startnotitie is één van de doelstellingen van de golfbaan om compensatie te bieden voor dit verlies aan natuurwaarden.

Uitgangspunt bij natuurcompensatie is dat die natuur, die verloren gaat als gevolg van – in dit geval – de ontwikkeling van het bedrijventerrein en het bedrijvenpark, terugkomt. Het MER zal dan ook duidelijk moeten maken in welk opzicht de golfbaan als compensatie kan dienen voor de natuur, die verloren gaat.
Daarnaast moet in het MER inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre de specifieke inrichting van het golfterrein compensatie kan bieden voor faunasoorten, die op grond van wettelijke regelgeving beschermd zijn.
Milieu

– In de Startnotitie wordt nogal wat aandacht besteed aan het aspect water in relatie tot het bedrijventerrein. Daarbij gaat het om aspecten als afvoer van hemelwater op het bedrijventerrein, seizoens- en piekberging, infiltratie van hemelwater en waterkwaliteit.

Aan de effecten van de golfbaan op het watersysteem wordt minder aandacht geschonken, terwijl bekend is dat aanleg en gebruik van een golfbaan door de aard van de activiteit (gebruik mest en bestrijdingsmiddelen; beregening) risico’s inhoudt voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Het MER zal dan ook uitgebreid stil moeten staan bij deze effecten.
Tot zover onze opmerkingen. Wij verzoeken u om bij de vaststelling van de richtlijnen voor het MER hiermee rekening te houden.

Hoogachtend,

Mede namens Staatsbosbeheer regio Limburg – Oost-Brabant, Stichting Groengroep Sevenum, Milieudefensie Venlo e.o., IVN afdeling De Maasdorpen en het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, kring Venlo

Stichting Milieufederatie Limburg

Ir. H.K. Vijverberg – directeur

Tags: