Reconstructieplan: landbouw een acht, natuur en milieu een vijf

15 juli 2003

Reconstructieplan: landbouw een acht, natuur en milieu een vijf

Milieufederatie Limburg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap vinden plan niet duurzaam

De Milieufederatie Limburg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap zijn van mening dat het voorliggende concept-ontwerp Reconstructieplan niet duurzaam is. Landbouw scoort een acht. Natuur, milieu en water komen niet verder dan een magere vijf. En dat was toch niet de bedoeling van het Rijk. Reconstructie van het platteland in Noord- en Midden-Limburg zou immers zowel de landbouw- als de natuur- en milieuproblemen oplossen.

Tot deze conclusie komen de natuurorganisaties nadat de eerste resultaten van het Milieu Effect rapport (MER) bekend zijn geworden. Uit het MER kan worden afgeleid dat het plan veel milieuvriendelijker kan. Met de MER-uitkomsten is nog geen rekening gehouden, zodat het conceptplan kan worden beschouwd als onvolledig.

Intensieve veehouderij

Uit de MER-cijfers blijkt dat er door autonome processen sprake zal zijn van een aanzienlijke daling van het aantal intensieve veehouderijbedrijven, gecombineerd met gelijkblijvende productie. Dit leidt tot een sterkere schaalvergroting, dus tot grote bedrijven. Via een zonering die ook gevolgen heeft voor de bestaande bedrijven, moeten die bedrijven op de beste plekken terechtkomen. Het reconstructieplan geeft hier onvoldoende sturing aan. Ten opzichte van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg krijgen veel bedrijven op hun locatie zelfs meer uitbreidingsmogelijkheden.

De noodzaak om te verplaatsen ontvalt hierdoor, waardoor niet duurzame investeringen worden uitgelokt.

Natuur

De natuurorganisaties bepleiten grotere bufferzones rond de meest kwetsbare natuur, vooral daar waar er sprake is van een bijzondere status (Natuurbeschermingswet, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden), zoals de Groote Peel.

Water

Wij zijn van mening dat op het gebied van water veel meer winst te halen is, allereerst door het thema waterconservering een veel nadrukkelijker plaats in het reconstructieplan te geven. Dit kan onder meer door geen nieuwe wateronttrekkingen toe te staan rondom alle voor verdroging gevoelige natuurgebieden. Door extra te stimuleren via het project Optimaal Waterbeheer in de Landbouw zal er een nog positiever beeld ontstaan.

Geld

Van het “vrij toe te delen budget᾿ van ca. 225 miljoen Euro is ca. 175 miljoen voor de landbouw, ca. 20 miljoen voor water en ca. 20 miljoen voor landschap gereserveerd.

De organisaties zijn van mening dat in het uiteindelijke plan evenwichtiger dient te worden geprioriteerd. Als voorbeeld: Vijfentwintig bedrijven minder verplaatsen levert een besparing op van 50 miljoen Euro. Hiermee zou het natuuralternatief met betrekking tot de vernatting van natuurgebieden voor 100% gerealiseerd kunnen worden.

Milieufederatie Limburg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap willen in een later stadium hun visie toelichten over de reconstructie tijdens een terreinexcursie.

Tags: