Reconstructieplan onder voorbehoud goedgekeurd

10 mei 2004

Reconstructieplan onder voorbehoud goedgekeurd

Beleid ten aanzien van extensiveringsgebieden wordt niet door het Rijk ondersteund

Hoewel het Reconstructieplan is goedgekeurd door het Rijk, is er een behoorlijke kanttekening gemaakt bij het beleid in de extensiveringsgebieden. Hiermee komen Minister Veerman en Staatssecretaris van Geel tegemoet aan de door Milieufederatie gewenste ‘afwaartse’ beweging van intensieve veehouderijbedrijven.

Hiermee wordt bedoeld dat de bedrijven verhuizen van extensiveringsgebieden naar landbouwontwikkelingsgebieden.

Voordat rijksmiddelen voor flankerend beleid beschikbaar worden gesteld, moet de provincie eerst een risico-analyse opstellen.

Deze analyse moet inzichtelijk maken hoeveel bedrijven in de extensiveringsgebieden nog mogelijkheden hebben om uit te breiden. Hierbij zal vooral gekeken zal worden naar de omvang van het bouwblok, eventuele beperkingen vanuit de stankregelgeving en de Wav.

Mocht blijken dat de gewenste afwaartse beweging niet wordt gerealiseerd dan zal de regelgeving voor bedrijven in extensiveringsgebieden alsnog aangescherpt dienen te worden.

Hoewel formeel goedgekeurd, is praktisch gezien het plan op dit onderdeel goedkeuring onthouden.

Tags: