Rijk reageert op het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg

12 december 2003

Rijk reageert op het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg

Ministeries van LNV, VROM en V&W achten essentiële verbeteringen noodzakelijk

In een gezamenlijke ambtelijke reactie van Ministeries van LNV, VROM en V&W passeren een aantal punten waarmee het rijk nog een serieus probleem heeft de revue. Die staan volgens het Rijk de latere goedkeuring van het plan in de weg. Het advies omvat 13 punten. Per punt gaat het Rijk in op het probleem zoals dat uit een check op het Rijkskader volgt.

Een van de essentiële verbeterpunten betreft de geboden ruimte in extensiverings- en verwevingszones voor landbouwbedrijven.

Tags: