Robuuste verbindingen essentieel voor kwaliteit natuur

24 februari 2005

Robuuste verbindingen essentieel voor kwaliteit natuur

Aanmerkingen op motie 51 moeten aandacht krijgen bij behandeling Nota Ruimte

Deze week behandelt de commissie van VROM de Nota Ruimte. De Milieufederatie vraagt de commissie bij de behandeling van motie 51 rekening te houden met onderstaande punten.

Volgens motie nummer 51 van de heer Van Bochove moet de noodzaak van robuuste ecologische verbindingen onderzocht worden. De verbindingen mogen pas na onderzoek aangewezen worden en met instemming van de provincies. De Milieufederatie vindt dat robuuste ecologische verbindingen essentieel zijn voor de kwaliteit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) als geheel. De huidige EHS is te versnipperd om als robuust systeem te kunnen functioneren.

Daarnaast stelt de motie voor om de robuuste verbindingen te realiseren door herbegrenzing van de huidige EHS. De Milieufederatie vindt dit niet wenselijk en ook niet nodig, nu het rijk in haar begroting financiële middelen heeft vrijgemaakt om de robuuste verbindingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Tags: