Ruggegraat Natuur verdient betere bescherming

2 november 2006

Ruggegraat Natuur verdient betere bescherming

Milieufederaties uiten bij Ministers zorgen over wijziging beschermingsregels EHS

De Provinciale Milieufederaties hebben in een brief aan de Ministers Winsemius en Veerman hun zorgen geuit over de wijziging van de beschermingsregels voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De aanleiding is de huidige stand van zaken in het dossier ´Maatwerk in de EHS´. Met de nieuwe plannen worden ontwikkelaars binnenkort verleid om voor allerlei plannen die EHS ‘op te gaan zoeken’.

De Provinciale Milieufederaties vinden dat de ruggegraat van de natuur in ons land betere bescherming nodig heeft.

Onder het huidige beschermingsregime moet er sprake zijn van zwaarwegend maatschappelijk belang en gebrek aan alternatieven, wil een aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur toegestaan kunnen worden. Nieuwe golfbanen bijvoorbeeld vallen simpelweg af, omdat die geen zwaarwegend maatschappelijk belang vertegenwoordigen. En bijvoorbeeld voor een bedrijventerrein/woningbouw in de EHS moet onderzoek aantonen dat er geen alternatieven voorhanden zijn. Op deze wijze zijn de afgelopen vijftien jaar veel plannenmakers bij voorbaat ontmoedigd om met hun plan de EHS in te gaan. En daar waar zij toch probeerden de EHS aan te tasten zonder goede onderbouwing van het zwaarwegend maatschappelijk belang respectievelijk gebrek aan alternatieven, zijn deze plannen her en der in ons land bij de rechter gesneuveld. Voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van groeve ’t Rooth (Limburg), de vestiging van het WCT (Zeeland), Gementweg in Den Bosch (Brabant).

Volgens de nieuwe plannen van de Ministers kan een ontwikkelaar van een plan dat de Ecologische Hoofdstructuur aantast, de beschermingsformules nu simpelweg omzeilen door te kiezen voor de zogenaamde EHS-saldobenadering. Zo’n ingreep in de EHS onttrekt zich dan aan de maatschappelijke afweging (qua zwaarwegendheid en alternatieven) of die ingreep in de EHS wel kan. De afweging wordt een technische discussie over kwantiteit en kwaliteit van de EHS. De Milieufederaties zetten hier om principiële redenen grote vraagtekens bij. Het is niet ondenkbaar dat er een stormloop aan inbreuken in de EHS aankomt, waardoor de ‘oude’ natuur aan de lopende band wordt ingeleverd voor nieuwe natuur. Maar zoals Koos van Zomeren al zei: de natuur is geen campingbedje!

De Provinciale Milieufederaties benadrukken in hun brief aan de Ministers dat zij de EHS-saldobenadering als principe niet opnieuw ter discussie willen stellen. Zij accepteren die op dit moment als politiek feit. Het gaat hen om de uitwerking; zij willen een forse aanscherping van de randvoorwaarden voor de toepassing van de EHS-saldobenadering. Met in principe toepassing van de nee-tenzij-formules. De Milieufederaties geven in hun brief ook aan dat zij uitdrukkelijk mee willen (blijven) werken aan het geven van noodzakelijke ruimte voor allerlei stedelijk-economische ontwikkelingen in ons land. Daarvoor is naar hun volle overtuiging ruimte genoeg aanwezig zonder dat er ingegrepen hoeft te worden in de Ecologische Hoofdstructuur, die immers slechts ±14% van de ruimte in ons land inneemt. Nederland hoeft en gaat niet ‘op slot’. Evenwichtig investeren, van ‘rood’ en ‘groen’ is juist buiten de EHS noodzakelijk, getuige ook de recente conclusies van de Natuurbalans 2006 over de verrommeling van het landschap buiten de EHS.

Ruggegraat Natuur verdient betere bescherming

Tags: