Ruim 1000 meldingen op meldpunt Zuinig op Ruimte

2 april 2007

Ruim 1000 meldingen op meldpunt Zuinig op Ruimte

Oproep aan Cramer: stel een moratorium in op bedrijventerreinen.

Vandaag heeft Minister Cramer de resultaten van het meldpunt Zuinigopruimte.nl in ont-vangst genomen. Maar liefst 1000 mensen maakten melding van concrete gevallen van verkwisting van de open ruimte. Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties vin-den dat de Minister de regie op het ruimtelijk beleid weer moet nemen. De organisaties roepen de minister op om een moratorium in te stellen op de planning en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen.

De minister zei in een eerste reactie: “U slaat de spijker op zijn kop: er gaat in de praktijk veel mis. ‘Centraal wat moet’, moet nadrukkelijker ingevuld worden. ‘

Meer dan de helft van de meldingen komt van mensen die zich ergeren aan bedrijventerrein bij hen in de buurt; zowel plannen voor nieuwe terreinen, als leegstand en verpaupering op bestaande terreinen. Uit eerder onderzoek van Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties (januari 2007) bleek al een groot overschot aan bedrijventerreinen en dat dit mede leidt tot grote leegstand op oudere terreinen.  De milieuorganisaties roepen de verantwoordelijke ministers op om nu in te grijpen met een moratorium en fors in te zetten op herstructurering van bestaande verouderde en verloederde bedrijventerreinen. Zonder moratorium is herstructurering dweilen met de kraan open. Om in tien jaar tijd de achterstand in herstructurering in te halen is op jaarbasis minimaal 250 miljoen euro nodig. Natuur en Milieu vindt dat alle huidige gebruikers van bedrijventerreinen 0,25 eurocent per m2 moeten betalen om dit te bekostigen.

Een kwart van de melders maakt zich boos over de verrommeling van het landelijk gebied. De milieuorganisaties willen dat de minister dit probleem niet langer aan de lagere overheden over-laat. De minister moet zelf onderzoeken wat de mechanismen zijn achter die verrommeling en zorgen dat deze doorbroken worden. Zo kan de minister van VROM nu al zelf verantwoordelijkheid nemen dat de Nationale Landschappen ruim begrensd en goed beschermd worden.

De overige meldingen betreffen kassen en woningbouw. Natuur en Milieu en De Provinciale Milieu-federaties vragen de minister uitbreiding van verspreid staande kassen niet langer toe te staan. Zij pleiten er voor de beschikbare gelden uitsluitend in te zetten voor sanering en verplaatsing van kassen op ongewenste plaatsen.

Ruim 1000 meldingen op meldpunt Zuinig op Ruimte

Tags: