Samen de bijenpopulatie versterken door ‘Bijenkennisnet’

20 juni 2013

Samen de bijenpopulatie versterken door ‘Bijenkennisnet’

Samen de bijenpopulatie versterken door ‘Bijenkennisnet’ ‘De bijenpopulatie in Nederland versterken’. Dat is het belangrijkste doel van de samenwerking tussen de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en de drie LTO organisaties in het project ‘Bijenkennisnet’. Door onder andere het organiseren van workshops en online kennisdeling wordt in dit project de verdere achteruitgang van de bij tegengegaan. Geïnteresseerde agrariërs worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Bijen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van ons voedsel door de bestuiving van cultuurgewassen. Zonder bijen neemt de variatie in voedsel af en gaat de biodiversiteit achteruit. Daarom zijn zowel de NBV als de LTO’s, gebaat bij een gezonde bijenpopulatie. Er is al veel kennis over bijen beschikbaar. Maar voor een goede toepassing in de praktijk is meer nodig. Daarom is in dit project gekozen voor een netwerkstructuur – zowel digitaal als door het vormen van praktijknetwerken- waarin deze kennis samenkomt en regionaal/lokaal wordt verspreid onder imkers en agrariërs. Maar ook onder andere relevante partijen zoals loonwerkers, terreinbeheerders en het agrarisch onderwijs.

Hierbij wordt zoveel mogelijk de verbinding gelegd met bestaande initiatieven. Ter ondersteuning wordt een digitaal kenniscentrum ingericht waar alle beschikbare informatie en kennis wordt verzameld, toegankelijk gemaakt en gedeeld kan worden.

Op www.bijenkennisnet.nl kan alle informatie met elkaar worden gedeeld en bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan digitale netwerken. Tenslotte is er een link naar het dossier ‘verdienen met bijen’ (http://bijenkennisnet.nl/content/samen-verdienen-met-bijen).

Thema’s

Het bevorderen van de samenwerking bij én de kennisuitwisseling over het versterken van de bijenpopulatie staat centraal. ‘Bijengezondheid’ en ‘leefgebied en voedselaanbod’ zijn bijvoorbeeld thema’s waar zowel de agrariër als de imker bij betrokken zijn. Meer samenwerking tussen imkers en agrariërs moet leiden tot maatregelen die een bijdrage leveren aan deze thema’s zoals bijvriendelijke erfbeplanting, aangepaste gewasbescherming en het streven naar een jaarrond voedselaanbod.

Wilt u als ondernemer ook graag iets bijdragen en bent u benieuwd wat uw invloed kan zijn vanuit de agrarische sector? Geef u dan op bij Claire Souren van Arvalis via 06-20522634. U krijgt na aanmelding meer informatie over het project en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de verschillende workshops.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ, LTO Noord (Fondsen), ZLTO en LLTB.

Samen de bijenpopulatie versterken door 'Bijenkennisnet'