Samenwerkingsverband IJzeren Rijn tegen vergunning Prorail voor goederentreinen

25 september 2012

Samenwerkingsverband IJzeren Rijn tegen vergunning Prorail voor goederentreinen

De Milieufederatie Limburg heeft samen met de gemeenten Weert en Cranendonck, de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, het Limburgs Landschap, Werkgroep IJzeren Rijn-Budel Schoot en enkele particulieren een zienswijze ingediend tegen devergunningaanvraag Natuurbeschermingswet door Prorail. Het verkrijgen van een dergelijke vergunning biedt Prorail de ruimte om goederentreinen op het baanvak Weert-Budel te laten rijden.

Al 21 jaar is er nagenoeg geen gebruik gemaakt van het baanvak Weert-Budel door goederentreinen. Prorail wil zich voorbereiden op een mogelijke toekomstige vraag om de spoorlijn in gebruik te kunnen nemen. De gemeenten, de milieufederaties en de natuurbeschermingsorganisaties zijn samen met het samenwerkingsverband IJzeren Rijn verbaasd over deze onverwachte aanvraag. Prorail heeft namelijk op dit moment geen enkel zicht op aanvragen van transporteurs om van dit baanvak gebruik te gaan maken. Het doet daarom de vraag rijzen of een diepere beweegreden achter de vergunningaanvraag zit.

Het baanvak Weert-Budel loopt midden door een belangrijk Natura2000 gebied; deWeerter en Budelerbergen. Dit gebied heeft belangrijke natuurwaarden en biedt goedeleefomstandigheden voor onder meer de nachtzwaluw, de roodstaarttapuit en de boomleeuwerik. Deze soorten zijn aangewezen als te beschermen soorten voor dit gebied. Het ingebruiknemen van de spoorlijn met zwaar goederentransport heeft negatieve gevolgen voor het behoud van deze soorten. De negatieve effecten kunnen met technische ingrepen of compenserende maatregelen worden beperkt of weggenomen. Om te beoordelen of het in gebruik nemen van de spoorbaan door goederentreinen schade doet aan de natuurwaarden is een vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet en ook in het kader van de Flora en Faunawet. Prorail heeft op 11 juli 2012 een vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet ingediend bij het Ministerie van EL&I.

Het samenwerkingsverband IJzeren Rijn heeft samen met genoemde organisaties devergunningaanvraag bestudeerd en geconstateerd dat de onderbouwing van de aanvraag van onvoldoende niveau is. De aanvraag is onvoldoende onderbouwd om met zekerheid te kunnen stellen dat de natuurwaarden niet negatief beinvloed worden. De conclusie is dan ook dat de door ProRail op 11 juli 2012 ingediende aanvraag niet-ontvankelijk dient te worden verklaard of dat deze dient te worden afgewezen.

Zienswijze Nb-wet Budel-Weert (IJzeren rijn)

Second opinion Bureau Meervelt sept.2012 (IJzeren Rijn)

Samenwerkingsverband IJzeren Rijn tegen vergunning Prorail voor goederentreinen