SML kritisch over rioolwaterzuiveringsinstallatie Weert

13 januari 2009

SML kritisch over rioolwaterzuiveringsinstallatie Weert

rioolwater, afvalwater De Milieufederatie vindt dat bij de lozing teveel fosfaat en stikstof in het oppervlaktewater terechtkomt, met name in de Noordervaart en Zuid Willemsvaart. Op grond van de vergunning mag er jaarlijks 253 ton fosfaat en 1.708 ton stikstof geloosd worden. De federatie is van mening dat dit in strijd is met het lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater, waarin strengere normen staan opgenomen. Deze strengere normen gelden al sinds december 2002 en worden hier niet toegepast. Integendeel, de installatie hoeft pas in 2019 te voldoen aan de strengere normen. Verder vindt zij het onacceptabel dat er nog steeds water geloosd mag worden dat nauwelijks gezuiverd is (behoudens bezinking) en dat tal van schadelijke stoffen bevat zoals metalen, organische microverbindingen, hormoonverstorende stoffen etc. Op basis van de Kaderrichtlijn Water dienen ook voor deze stoffen eisen te worden opgenomen in de Wvo-vergunning.