SML vraagt aandacht voor water uit bufferzones

14 juni 2011

SML vraagt aandacht voor water uit bufferzones

De Milieufederatie heeft middels een brief aan de twee waterschappen in Limburg aandacht gevraagd voor de verdroging in Limburg. De waterschappen kondigden onlangs een verbod af op beregening uit oppervlaktewater. De onttrekking van grondwater bleef ongemoeid. ‘Onterecht’, aldus de Milieufederatie, ‘ook het water in de bufferzones heeft onze aandacht nodig.’

Momenteel hebben wij te maken met een lange periode van extreme droogte waarvan het einde nog niet in zicht lijkt. De waterschappen hebben de taak om de pijn van het steeds groter wordende watertekort evenwichtig te verdelen over de watervragende ecologische en maatschappelijke functies. Dat geldt niet alleen voor het oppervlaktewater maar ook voor het grondwater.

,,Gelet op het veelal toch al kritische grondwaterpeil in de natte natuurgebieden – de zogenaamde TOP gebieden zoals bijvoorbeeld de Meinweg en het Geuldal – kan een verdere verlaging ervan als gevolg van de onttrekkingen in de bufferzones, desastreuze, vaak onomkeerbare gevolgen hebben voor de natuur”, adus Hans Heijnen, directeur van de Milieufederatie Limburg.

Gelet op de huidige situatie waarin het zicht op een snelle aanvulling van het grote watertekort ontbreekt, vraagt de MIlieufederatie de waterschappen te overwegen op korte termijn een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater in de bufferzones rond de Limburgse TOP gebieden.

De brief wordt mede onderschreven door de Limburgse terreinbeherende organisaties: Stichting Het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Brief SML aan waterschappen (grondwater bufferzones)

SML vraagt aandacht voor water uit bufferzones