Start Regionaal Overleg Milieu en Gezondheid

2 april 2004

Start Regionaal Overleg Milieu en Gezondheid

Milieufederatie werkt mee aan versterking van de medische milieukunde in Limburg

Start regionaal overleg milieu en gezondheid in Limburg

Geschat wordt dat 2 tot 5 procent van het totale verlies aan gezonde levensjaren in Nederland wordt veroorzaakt door milieuverontreiniging. Naast luchtverontreiniging en geluidhinder door verkeer leveren factoren in het binnenmilieu van woningen hieraan de grootste bijdrage: vooral vocht, radon en passief roken zijn ware boosdoeners. Het gaat om grote aantallen mensen met gezondheidsproblemen door milieufactoren. De zorg voor een gezonde leefomgeving gaat ons dus allemaal aan.

Gemeentelijke taak

In Nederland hebben de gemeenten de wettelijke taak om medisch milieukundige zorg te verlenen aan hun inwoners. Dit houdt in het signaleren van risico’s, het beantwoorden van vragen van burgers, het geven van voorlichting, het doen van onderzoek en het adviseren over risico’s. Gemeenten hebben deze taken ondergebracht bij de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en). De GGD’en hebben daarvoor een afdeling medische milieukunde.

Medische milieukunde preventief inschakelen

De meeste gemeenten weten hun GGD wel te vinden wanneer er milieu-incidenten spelen zoals bodemverontreiniging of asbestbranden. Maar het betrekken van de GGD bij beleidsontwikkeling gebeurt slechts sporadisch. Dat is jammer want juist deze bijdrage van de medisch milieukundige zorg kan grote meerwaarde hebben. Zo kan de GGD gemeenten, op grond van informatie over gezondheidsschade ten gevolge van blootstelling aan milieuverontreiniging, helpen bij het stellen van prioriteiten binnen het milieubeleid. Ook kan de GGD inzichtelijk maken welke gezondheidseffecten te verwachten zijn van ruimtelijke plannen zodat, naast andere belangen, ook de gezondheidsbelangen mee worden genomen in de besluitvorming.

Project ‘Versterking Medische Milieukunde’

Veel gemeenten maken dus onvoldoende gebruik van de mogelijkheden van hun GGD op het gebied van de medisch milieukundige zorg. Dit ligt niet alleen aan de gemeenten maar ook aan de GGD’ en. Heel wat GGD’ en in Nederland hebben te weinig deskundige medewerkers in dienst om alle medisch milieukundige taken op een goede manier uit te voeren. Om de kwaliteit van de uitvoering van de medische milieukunde bij GGD’ en te verbeteren en de betrokkenheid van gemeenten te vergroten is in de zomer van 2003 het landelijk project ‘Versterking Medische Milieukunde’ van start gegaan. Dit project is opgezet door GGD Nederland in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenten en GGD’ en zullen nauw bij het project betrokken worden.

Regionale overlegstructuren

Het versterkingsproject zal gaan werken met regionale overlegstructuren. In zeven regio’s in Nederland wordt een regionaal overleg milieu en gezondheid opgezet. Behalve gemeenten en GGD’ en zullen ook andere organisaties die raakvlakken hebben met het werkveld ‘milieu en gezondheid’ hieraan deelnemen. In de regio Limburg zijn dit: gemeente Maastricht, gemeente Heerlen, gemeente Haelen, GGD Westelijke Mijnstreek, GGD Oostelijk Zuid-Limburg, GGD Noord- en Midden Limburg, Provincie, Limburgse Milieufederatie, Inspectie VROM-Zuid en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Het regionaal overleg moet de verbetervoorstellen uit het versterkingsproject toetsen en onder de aandacht brengen bij gemeentebestuurders en GGD directies. Uiteindelijk is het streven dat in 2006 de medisch milieukundige zorg overal in Nederland, dus ook in Limburg, op een goede manier wordt uitgevoerd.

Tags: