Stimuleringsprijs Duurzaam Ondernemen Limburg 02-04-04

1 april 2004

Stimuleringsprijs Duurzaam Ondernemen Limburg 02-04-04

Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg, de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg en Stichting Milieufederatie Limburg

Stimuleringsprijs Duurzaam Ondernemen Limburg 2004:

win € 5.000,- met lef

Duurzaam ondernemen is lef hebben en vertrouwen in de toekomst. Wie duurzaam onderneemt, neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid en investeert nú in later. De kunst is om bewust om te gaan met bedrijfsresultaten, zonder dat dit ten koste gaat van medewerkers en het milieu. Stichting Milieufederatie Limburg, de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg en de Provincie Limburg belonen bedrijven die zoeken naar vormen van duurzaam ondernemen en moedigen overige bedrijven aan dit ook te doen. Het thema dit jaar is: ‘Gedurfd duurzaam: ondernemen met visie’. Te winnen: € 5.000,- en een kunstwerk. “En volop aandacht in de media᾿, aldus Peter Thissen, een van de genomineerden van de Duurzaamheidsprijs in 2003.

Alle midden- en kleinbedrijven tussen de 10 en 150 werknemers in Limburg, die bezig zijn met duurzaam ondernemen, kunnen meedingen naar de Stimuleringsprijs 2004. Vorig jaar werd Thissen Installatietechniek uit Venlo genomineerd. Thissen ontwikkelde een verwarmings- en aircosysteem, dat gebruikt maakt van bodemwarmte in plaats van fossiele brandstoffen. Dit energieconcept past het bedrijf toe in het eigen kantoorpand, maar ook in andere nieuwe kantoorgebouwen en woningen. Directeur Peter Thissen: “We werden benaderd als kanshebber voor de prijs vanwege ons bijzonder duurzaam product. En ook al wonnen we het geldbedrag zelf niet, we hebben er ontzettend veel winst mee geboekt! Door alle media-aandacht kwamen en komen er nog steeds vele belangstellenden kijken naar ons schoorsteenvrij gebouw. Uiteraard met de nodige nieuwe relaties en opdrachten als gevolg!᾿

Een deskundige jury bestaande uit de heer Evers (gedeputeerde Provincie Limburg), de heer Vijverberg (Stichting Milieufederatie Limburg), de heer Zwiers (Limburgse Werkgevers Vereniging), de heer Rotmans (International Center for Integrative Studies) en de heer Göbbels (FNV Bondgenoten) selecteert uit de aanmeldingen drie genomineerden. Begin oktober 2004 wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Naast een kunstwerk van keramist Wim Caus en publiciteit in verschillende media, ontvangt de winnaar een geldprijs van € 5.000,-. Ook L1 TV zal aandacht hieraan besteden.

Toon lef en doe mee!

Ga na op welke manier uw bedrijf of een bedrijf in uw omgeving bezig is met duurzaam ondernemen.

De sluitingstermijn van de inschrijvingen is 1 juni 2004. Toon lef en doe mee!

Voor geïnteresseerden volgt hieronder het reglement en een inschrijfformulier.

——————————————————————–

R E G L E M E N T

1. Bepalingen
Dit reglement beschrijft de voorwaarden voor inzending en toekenning van de
Stimuleringsprijs Duurzaam Ondernemen Limburg 2004.

2. Definities
In dit reglement gelden de volgende definities:

2.1 De deelnemer: een MKB-bedrijf gevestigd in de provincie Limburg, met minimaal 10 en maximaal 150 werknemers, dat met een inzending meedingt naar de

Stimuleringsprijs Duurzaam Ondernemen Limburg 2004..

2.2 De inzending: een concrete activiteit binnen Duurzaam Ondernemen, die voldoet aan de in bijlage 1 beschreven criteria.

2.3 De jury: beoordeelt de inzendingen en beslist over de winnaar of over een eervolle vermelding.

2.4 Duurzaam Ondernemen: “een op de toekomst en op continuïteit gerichte wijze van ondernemen met een open oog, en zorg, voor de omgeving, waarbij processen, producten, technologieën en human resources zodanig worden ingericht, verbeterd of vernieuwd, dat de positie van het bedrijf in de arbeidsmarkt en keten wordt versterkt en waarbij zuinig wordt omgegaan met grondstoffen, water en energie, en overige negatieve milieueffecten zoveel mogelijk worden voorkomen᾿.

3. Doel

3.1 Doel van de Stimuleringsprijs Duurzaam Ondernemen Limburg 2004 is om bedrijven die op een innovatieve en inspirerende wijze bezig zijn met duurzaam ondernemen, in een positief daglicht te zetten. Hiermee wordt nagestreefd ook andere bedrijven te stimuleren om concrete activiteiten uit te voeren die gericht zijn op duurzaam ondernemen.

4. De prijs

4.1.De Stimuleringsprijs Duurzaam Ondernemen Limburg 2004 bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs ad € 5.000. De geldprijs moet besteed worden aan
een maatregel die een bijdrage levert aan duurzaam ondernemen.

5. De deelnemers

5.1 De deelnemers gaan akkoord met de inhoud van dit reglement.

5.2 De winnaar van de Stimuleringsprijs Duurzaam Ondernemen Limburg 2004 verplicht zich aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking en de eventueel daaraan gekoppelde persbijeenkomst. De winnaar is bereid om bij de uitreiking in overleg met de organisatie een toelichting te geven op de inzending.

5.3 In geval van een eervolle vermelding verplicht de deelnemer zich aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.

5.4 Inzenders moeten de algemene aanvaardbare Nederlandse ethiek en wet- en regelgeving (non-discriminatie; naleving van wetten; milieuregelgeving e.d.) respecteren.

6. Inzending en jurering

6.1 Het inschrijfformulier moet uiterlijk 1 juni 2004 volledig ingevuld en ondertekend in het bezit zijn van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.

6.2 De deelnemer moet voldoen aan de definitie in 2.1.

6.3 De activiteiten genoemd in het inschrijvingsformulier zijn niet eerder dan drie jaar voor datum gestart.

6.4 De criteria die de jury hanteert, staan in bijlage 1 bij dit reglement.

6.5 De organisatie mag inzendingen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden en voor informatie aan haar leden, mits met bronvermelding.

6.5 Gemeenten, brancheorganisaties, bedrijven en derden kunnen activiteiten van potentiële deelnemers voordragen voor de Stimuleringsprijs Duurzaam Ondernemen Limburg 2004, waarop het secretariaat de voorgedragen deelnemers zal verzoeken een inzending in te dienen.

7. De jury

7.1 De leden van de jury zijn prof. Dr. Ir. J. Rotmans, voorzitter, ICIS (International Centre for Integrative Studies); H. Evers, provincie Limburg; H. Vijverberg, Stichting
Milieufederatie Limburg; L. Zwiers, LWV (Limburgse Werkgevers Vereniging);
P. Göbbels, FNV Bondgenoten

7.2 De benoeming is voor 1 jaar.

7.3 Het secretariaat van de Stimuleringsprijs Duurzaam Ondernemen Limburg 2004 wordt gevoerd door de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.

7.4 De jury kan andere inzendingen dan de winnende inzending een eervolle vermelding geven.

7.5 De jury kan besluiten de prijs c.q. eervolle vermeldingen niet toe te kennen.

7.6 Over de beslissingen van de jury wordt geen correspondentie gevoerd.

Bijlage 1: Jureringscriteria

Thema Criteria
Prestaties financieel beheer

(“profit”) ·

Heeft het bedrijf inzicht in de belangrijkste kosten? Onder de belangrijkste kosten wordt verstaan het verschil tussen de normale kosten en de kosten als gevolg van duurzaam ondernemen, waaronder investeringen en kostenbesparingen;· Heeft het bedrijf beleid/doelstellingen op financieel gebied?

Prestaties op milieugebied(“planet”) ·

Heeft het bedrijf inzicht in de belangrijkste milieuaspecten van de onderneming, zoals energie, water, afval, emissies etc.?· Op welke manier draagt het bedrijf positief bij aan het milieu? bijvoorbeeld bij inkoop, vervoer, besparing, materiaal en grondstoffen.· Hoe tracht het bedrijf de negatieve impact van zijn activiteiten op het milieu te voorkomen?· Op welke manier levert het bedrijf een bijdrage aan een van de transities landbouw, mobiliteit, energie en biodiversiteit? Transities zijn brede maatschappelijke veranderingsprocessen naar een duurzame samenleving.· Is er sprake van een duurzaam product (t.o.v. vergelijkbare producten), een duurzaam productieproces of beide?

Prestaties op sociaal gebied(“people”) ·

Hoe wordt binnen het bedrijf vorm gegeven aan duurzaam ondernemen op sociaal gebied? (personeelsbeleid, persoonlijke ontwikkeling medewerkers, medewerkerstevredenheidsonderzoek, bijzondere arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, roeorganisatiebeleid (begeleiding van werk naar werk), gedragscode, etc.)? · Maakt het bedrijf voldoende gebruik van de potentie van zijn medewerkers en betrekt hij zijn medewerkers bij het beleid?· Heeft het bedrijf een personeelsbeleid gericht op diversiteit (speciale aandacht voor vrouwen, allochtonen, gehandicapten, verschillende leeftijdsgroepen)?· Op welke manier draagt het bedrijf op sociaal gebied bij aan de lokale samenleving, waarbij activiteiten die behoren tot de “core business” van het bedrijf niet meegerekend worden?

Organisatie en motivatie

Kan het bedrijf laten zien dat duurzaam ondernemen een strategisch uitgangspunt is bij de bedrijfsvoering? Is dit schriftelijk vastgelegd?· Kan het bedrijf laten zien dat duurzaam ondernemen “in het hart᾿ zit en leeft binnen het bedrijf?· Wat is de motivatie om duurzaam te ondernemen?· Werkt het bedrijf samen met andere partijen in de keten om duurzaam ondernemen te bevorderen?

Communicatie

Hoe wordt duurzaam ondernemen naar klanten gecommuniceerd? · Hoe wordt duurzaam ondernemen binnen het bedrijf gecommuniceerd? · Heeft het bedrijf een voorbeeldrol voor andere ondernemingen?· Heeft het bedrijf inzicht in alle belanghebbenden (omwonenden, natuurgroepen etc.), hoe wordt hiermee rekening gehouden en contact onderhouden?

Innovatie

Is het bedrijf koploper binnen de branche?· Houdt het bedrijf bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten rekening met alle drie de aspecten van duurzaam ondernemen?

Integraliteit van de 3 P’s

Algemeen oordeel op basis van bovenstaande punten.· Voor alle criteria geldt dat gekeken wordt naar de ontwikkeling van het bedrijf gedurende de laatste jaren en het potentieel van het bedrijf om duurzaam te ondernemen.

Tags: