Structuurplan Echt strijdig met Raad v. State-uitspraak

25 mei 2004

Structuurplan Echt strijdig met Raad v. State-uitspraak

Zienswijze structuurplan ingediend bij de Gemeente Echt en brief hierover verstuurd naar GS

AANTEKENEN
Aan:
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ECHT-SUSTEREN
Postbus 450
6100 AL Echt

Ons kenmerk: B18.14
Uw kenmerk:
Onderwerp: Zienswijze inzake Ontwerp-structuurplan
Bedrijventerrein St. Joost
Bijlage(n): 1
Venlo 25 mei 2004

Geachte Raad,

Namens mijn cliënten:

1. de Stichting Milieufederatie Limburg en;
2. het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg,

doe ik u hierbij hun zienswijze toekomen inzake het door u van 7 mei t/m 3 juni 2004 ter inzage gelegde Ontwerp-structuurplan Bedrijventerrein St. Joost.

Het plangebied voor het structuurplan bestaat uit twee deelgebieden. Het is de bedoeling op deze twee deelgebieden tezamen een bedrijventerrein te vestigen van in totaal 95 ha. Een deelgebied is gelegen ten westen van de kern Echt en het andere ten noord-oosten hiervan. Het westelijk gebied wordt globaal als volgt begrensd:

– de zuidelijke grenst wordt gevormd door de Molenbeek;

– de westelijke grens loop evenwijdig aan het Julianakanaal tot aan de Berkelaar;
– de noordgrens ligt ten zuiden van Berkelaar en volgt de Oude Stevensweertseweg;
– de oostgrens wordt gevormd door de kern Echt.

Cliënten kunnen zich met de ligging (en begrenzing) van dit westelijke deelgebied niet verenigen en wel om de volgende redenen.

Het structuurplan vindt zijn basis in de POL-aanvulling Provinciaal Economisch kerngebied St. Joost. Het doel van deze POL-aanvulling is het planologisch regelen van de situering van het bedrijventerrein. Hiertoe is in de POL-aanvulling een concrete beleidsbeslissing opgenomen, waarin de locatie en begrenzing van de bovengenoemde twee deelgebieden zijn opgenomen.

Cliënten hebben tegen deze concrete beleidsbeslissing – althans voor zover zij ziet op het westelijke deel van het geplande bedrijventerrein (genaamd De Loop II) – beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij uitspraak van 14 april 2004 heeft de Raad van State dit beroep gegrond verklaard en is het besluit tot vaststelling van bovengenoemde POL-aanvulling vernietigd, voor zover het betreft de hierin opgenomen concrete beleidsbeslissing voor het bedrijventerrein De Loop II. Kopie van deze uitspraak treft u bijgaand aan.

Cliënten zijn dan ook verbaast te vernemen dat u in het Ontwerp-structuurplan blijkbaar onverkort vasthoudt aan de ligging van De Loop II. Naar de mening van cliënten is dit namelijk in strijd met bovengenoemde uitspraak van de Raad van State.

Zoals u uit deze uitspraak kunt opmaken is de Raad van State van oordeel dat PS ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het feit dat De Loop II geheel is gelegen binnen het leefgebied van de Kamsalamander. De Kamsalamander is een beschermde diersoort in de zin van de Flora- en faunawet. PS heeft – aldus de Raad van State – daarom ten onrechte niet afgewogen of op voorhand redelijkerwijs te verwachten is dat de Flora- en faunawet niet aan de uitvoerbaarheid van De Loop II in de weg zal staan.

Het gevolg van deze uitspraak is dat PS alsnog een dergelijke afweging dient te maken. Naar de mening van cliënten kan bij deze afweging niet anders worden geconcludeerd dan dat de Flora- en faunawet wel degelijk in de weg staat aan de uitvoerbaarheid van De Loop II in het momenteel daarvoor aangewezen gebied.

De Kamsalamander is namelijk een diersoort die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn is aangewezen als diersoort van communautair belang. Op grond van art. 75 van de Flora- en faunawet kan voor een dergelijke diersoort géén ontheffing worden verleend, indien er een andere bevredigende oplossing bestaat.

Naar de mening van cliënten bestaat een dergelijke oplossing in casu absoluut. Er zijn immers andere locaties voorhanden die eveneens – op bevredigende wijze – geschikt zijn voor de vestiging van De Loop II.

Op grond van het vorenstaande zijn cliënten van mening dat vestiging van het bedrijventerrein op de huidige locatie onmogelijk is. Zij verzoeken u derhalve het structuurplan aldus te wijzigen, c.q. aan te passen.

Hoogachtend,

J.M.E. Kessels,

advocaat-gemachtigde.

__________________________________

AANTEKENEN
Aan:
GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG
Afdeling RIZ
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Ons kenmerk: B18.13
Uw kenmerk:
Onderwerp: Gevolgen uitspraak POL-aanvulling Bedrijventerrein Echt
Bijlage(n): 1
Venlo 25 mei 2004

Geacht College,

Met mij heeft u in opgemelde zaak kennis kunnen nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2004. Kopie van deze uitspraak treft u bijgaand gemakshalve aan.

In genoemde uitspraak heeft de Raad van State het beroep van mijn cliënten, de Stichting Milieufederatie Limburg en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, gegrond verklaard en het besluit Provinciale Staten tot vaststelling van bovengenoemde POL-aanvulling vernietigd, voorzover het betreft de hierin opgenomen concrete beleidsbeslissing voor het bedrijventerrein De Loop II.

Cliënten waren dan ook verbaast te vernemen dat het College van B&W van de gemeente Echt-Susteren inmiddels een ontwerp-Structuurplan ter inzage heeft gelegd, waarin onverkort is vastgehouden aan de ligging van De Loop II.

Naar de mening van cliënten is dit in strijd met bovengenoemde uitspraak van de Raad van State.

Zoals u uit deze uitspraak kunt opmaken is de Raad van State immers van oordeel dat PS ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het feit dat De Loop II geheel is gelegen binnen het leefgebied van de Kamsalamander. De Kamsalamander is een beschermde diersoort in de zin van de Flora- en faunawet. PS heeft – aldus de Raad van State – daarom ten onrechte niet afgewogen of op voorhand redelijkerwijs te verwachten is dat de Flora- en faunawet niet aan de uitvoerbaarheid van De Loop II in de weg zal staan.

Het gevolg van deze uitspraak is dat PS alsnog een dergelijke afweging dient te maken. Naar de mening van cliënten kan PS bij deze afweging niet anders dan concluderen dat de Flora- en faunawet wel degelijk in de weg staat aan de uitvoerbaarheid van De Loop II in het momenteel daarvoor aangewezen gebied.

De Kamsalamander is namelijk een diersoort die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn is aangewezen als diersoort van communautair belang. Op grond van art. 75 van de Flora- en faunawet kan voor een dergelijke diersoort géén ontheffing worden verleend, indien er een andere bevredigende oplossing bestaat.

Naar de mening van cliënten bestaat een dergelijke oplossing in casu absoluut. Er zijn immers andere locaties voorhanden die eveneens – op bevredigende wijze – geschikt zijn voor de vestiging van De Loop II.

Op grond van het vorenstaande zijn cliënten van mening dat vestiging van het bedrijventerrein op de huidige locatie onmogelijk is. Zij zullen dit uiteraard kenbaar maken aan de gemeente Echt-Susteren, maar hechten er tevens waarde aan dit middels het onderhavige schrijven ook aan u kenbaar te maken.

Hoogachtend,

J.M.E. Kessels,
advocaat-gemachtigde.

Tags: