Studenten Open Universiteit gaven webinar over de staat van de Limburgse natuur

7 maart 2024

Studenten Open Universiteit gaven webinar over de staat van de Limburgse natuur

Op 6 maart 2024 hielden vier studenten van de Open universiteit Heerlen een webinar om hun inzichten over de staat van de natuur in Limburg te delen. Tijdens de sessie stonden de uitdagingen rondom het monitoren van de Limburgse natuur centraal. Ook deelden de studenten hun eerste onderzoeksresultaten om te komen tot een bruikbare ‘Natuurbarometer’.

De studenten stelden een aantal belangrijke problemen vast met betrekking tot het huidige beeld van de Limburgse natuur, waaronder het ontbreken van een volledig overzicht buiten de natura 2000-gebieden en een gebrek aan structurele monitoring van soorten. De hoofdvraag van hun onderzoek formuleerden ze als volgt: Hoe kan de staat van de natuur in Limburg effectief worden gemonitord aan de hand van indicatorsoorten in verschillende gebieden waaronder de groenblauwe dooradering, rivier-en moerasgebieden, agrarische en stedelijke gebieden?

De presentatie behandelde diverse deelvragen, variërend van communicatie tot methoden voor dataverzameling en betrouwbaarheid van monitordata. Een belangrijk aspect was het betrekken van vrijwilligers en burgers bij dataverzameling, hoewel dit organisatorisch uitdagend kan zijn. Ook werden criteria vastgesteld voor indicatorsoorten, waarbij onder andere werd gelet op vindbaarheid, herkenbaarheid, en historische data.

Door middel van een verkennend onderzoek werd gekeken naar potentiële indicatorsoorten in verschillende gebiedstypes, zoals de groenblauwe dooradering, agrarische en stedelijke gebieden. De presentatie benadrukte de noodzaak van een evenredige verdeling van soortengroepen en uitdagingen rondom het behouden van diversiteit in het landschap.

Concluderend benadrukten de studenten dat het van belang is, dat de gebiedtypologieën verder worden gespecificeerd, en gebruik wordt gemaakt van specialistische kennis omdat de literatuur sterk kan verschillen van de praktijk.

De Natuur en Milieufederatie Limburg kijkt positief naar dit verkennend onderzoek, maar erkent dat er nog aanvullend onderzoek nodig is: met name de ecologische vertaalslag en data-automatisering. Op dit moment zijn er verkennende gesprekken met diverse kennisinstellingen. Wordt vervolgd!