Succesvol pleidooi voor Landschapsprogramma in Omgevingsvisie

12 oktober 2021

Succesvol pleidooi voor Landschapsprogramma in Omgevingsvisie

Op 1 oktober 2021 hebben de leden van Provinciale Staten een amendement aangenomen dat de Omgevingsvisie Limburg uitbreidt met een zogenaamd Landschapsprogramma. 

Bloeiende akkerrand met insectenhotel (boomstronk) in Simpelveld
Bloeiende akkerrand met insectenhotel (boomstronk) in Simpelveld

Met dit programma erkennen de statenleden dat het behoud en de ontwikkeling van het landschap meer aandacht verdienen, vooral in relatie tot een aantal grote maatschappelijke opgaven (zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouw). De NMF Limburg heeft herhaaldelijk gepleit voor het uitwerken van een Landschapsprogramma om de ruimtelijke kwaliteit van het Limburgse landschap beter te beschermen.

Regierol provincie

Door het opstellen van een Landschapsprogramma kan de provincie een nadrukkelijke regierol nemen en scherper toezien op het behoud van de landschappelijke kwaliteit in Limburg. Dat is hard nodig, want zelfs de meest waardevolle landschappen zoals het Nationaal Landschap Zuid-Limburg staan ernstig onder druk door de bouw van grote agrarische opslagloodsen en logistieke bedrijfshallen. In zogenaamde ‘witte gebieden’ zonder beschermde status is de situatie nog veel zorgelijker, want hier kunnen gemeenten zelf bepalen of er nog ruimte is voor een nieuwe distributiehal of mega-zonnepark. Wij vinden dat de provincie de verrommeling van het buitengebied actief moet tegengaan en moet zorgen voor meer planologische bescherming. Met een Landschapsprogramma als uitwerking van de Omgevingsvisie kan de provincie weer de broodnodige regierol vervullen en concrete maatregelen nemen om de ruimtelijke kwaliteit provinciebreed te waarborgen.

Grenzen aan verdozing

Nieuwe distributiecentra schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Om verdere verrommeling van het landschap tegen te gaan hebben de statenleden op 1 oktober ook ingestemd met het amendement ‘Grenzen aan verdozing’. Hiermee wordt de Omgevingsvisie aangevuld met bepalingen over het stellen van inrichtingseisen aan logistieke bedrijventerreinen en voorwaarden aan gebouwen. Daarbij kan gedacht worden aan circulair bouwen, het combineren van functies en landschappelijke inpassing. Ook wordt de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen verkozen boven uitbreiding ervan. Kortom, wat de NMF Limburg betreft een goede stap in de richting om de oprukkende verdozing en verrommeling van het landschap een halt toe te roepen en de fraaie landschappen, die nu nog op veel plekken in de provincie aanwezig zijn, te beschermen voor deze en toekomstige generaties.

 

Meer info? Neem contact op met Bart

Profiel Bart Cobben

Bart Cobben

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m vr