Symposium landelijk Kennisplatform veehouderij

2 augustus 2016

Symposium landelijk Kennisplatform veehouderij

‘Hoe komen we samen tot oplossingen’ dat is een vraag die op 14 oktober 2016 centraal staat in de Brabanthallen in Den Bosch. Daar vindt het jaarlijkse symposium plaats van het Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid. Centraal staan de nieuwe onderzoeksresultaten die beschikbaar komen uit het onderzoek Veehouderij Gezondheid Omwonenden.

De vraag voor ondernemers, artsen, beleidsmakers en burgers is: nu we deze nieuwe onderzoeksresultaten hebben, hoe gaan we verder? Hierover debatteert in de ochtend het ministerie van I&M met de gedeputeerde van Brabant en een pluimveehouder. Vervolgens gaan een huisarts, een gemeentebestuurder en een burger hierover een discussie aan.

Het symposium is gratis. U kunt zich hier aanmelden. Na 12 september ontvangen deelnemers het definitieve programma.

De provincie Limburg heeft de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelings Programma 2014-2020 Limburg opengesteld. De verordening heeft betrekking op infrastructuurinvesteringen voor ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 15 juli tot en met 30 september 2016. Het subsidieplafond voor 2016 voor deze paragraaf is vastgesteld op 2,3 miljoen euro.

De subsidie binnen dit deel van het plattelandsontwikkelingsprogramma richt zich op structuurverbetering via maatregelen waar naast land- en tuinbouw ook aandacht is voor natuur, water, landschap, cultuurhistorie en milieuaspecten. In aanmerking voor een subsidie komen de kosten voor verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven. Kosten voor verplaatsing van landbouwondernemingen gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur komen niet in aanmerking.

De hoogte van de subsidie voor projecten gericht op de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven is 100 procent van de subsidiabele kosten van investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen, en 40 procent van de subsidiabele kosten van investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels. Het te verstrekken subsidiebedrag per aanvraag moet minimaal 50.000 en maximaal 650.000 euro bedragen.

Voor meer informatie zie: www.limburg.nl

Symposium landelijk Kennisplatform veehouderij op 14 oktober