Te weinig ambitie bij herstel Limburgse wateren

15 oktober 2004

Te weinig ambitie bij herstel Limburgse wateren

Milieufederatie en natuurterreinbeheerders geven hun visie op nota ‘Karakterisering Stroomgebied Maas’

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet alle oppervlakte water (rivieren, kanalen, meren) in 2015 in “goede toestand” zijn. Dat wil zeggen schoon en biologisch levenskrachtig.

In het onlangs verschenen rapport ‘Karakterisering Stroomgebied Maas’ wordt een route uitgestippeld hoe in Limburg, N-Brabant en Z-Holland hoe deze goede toestand bereikt zou moeten worden.

In algemene zin vinden wij dit rapport erg defensief. Te weinig komt naar voren dat de Kaderrichtlijn kansen biedt om reeds lang beoogde verbeteringen in de waterkwaliteit door te kunnen voeren. Te weinig ook straalt de rapportage uit dat Nederland trots is op haar waterbeleid en op de ecologische potenties. Wij hopen dat juist vanuit de waterschappen en de provincies een signaal naar de rijksoverheid uitgezonden wordt dat realisme en ambitie elkaar niet hoeven bijten. Dat ook andere partijen: rijk, gemeenten, particulieren, hun bijdrage moeten leveren en dat het waterschap zal aangeven welke randvoorwaarden het watersysteem stelt, inclusief het prijskaartje dat daaraan hangt. Een prijs die het waard is.

Tags: