Te weinig onderzoek naar dieren in Schinveldse bossen

22 maart 2005

Te weinig onderzoek naar dieren in Schinveldse bossen

Milieufederatie dient bezwaar in tegen kappen van bomen voor Awacs

De Ministers van Defensie en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer willen de bomen van de Schinveldse bossen afzagen tot één meter boven de grond. De Awacs-vliegtuigen uit Duitsland kunnen zo 20 meter lager vliegen. De Minister van LNV heeft een ontheffing verleend van de Flora- en Faunawet. De Milieufederatie heeft een bezwaarschrift ingediend tegen deze ontheffing.

De federatie vindt dat er te weinig onderzoek is uitgevoerd naar het voorkomen van diverse diersoorten, zoals de vleermuis, das, boommarter en het vliegend hert. Het is mogelijk dat de ingekorven vleermuis en de Bechstein’s vleermuis (beschermd volgens de Habitatrichtlijn) in het gebied voorkomen. Dit betekent dat de toets voor het verlenen van de ontheffing strenger moet zijn. Daarnaast heeft er geen onderzoek plaatsgevonden naar het effect van geluid op dieren.

De nesten van kale en behaarde rode bosmieren worden niet verplaatst, zoals de Milieufederatie gehoopt had. Er worden slechts voorwaarden aan de ontheffing verbonden. Dit vindt de federatie onvoldoende. In het gebied zullen door transport en het kappen van bomen, trillingen ontstaan die leiden tot verstoring.

Het bezwaar is samen met Stop Awacs overlast, Vereniging Natuurmonumenten en Milieudefensie Heerlen ingediend.

Tags: