Tijdelijke Natuur presentatie van de Vlinderstichting op 8 april in Lomm

31 maart 2014

Tijdelijke Natuur presentatie van de Vlinderstichting op 8 april in Lomm

In navolging van de Vlinderstichting start ook de Milieufederatie Limburg met het project Tijdelijke Natuur. Tijdelijke Natuur is, kort gezegd, ontwikkeling van natuur op braakliggende (bedrijven)terreinen. In het verleden was dit een zeer onaantrekkelijke vorm van ruimtelijke invulling. Dat had alles te maken met de Flora- en Faunawet, die een groot aantal zeldzame en kwetsbare planten en dieren beschermt. De vestiging van één zo’n soort kon in het verleden al leiden tot het stilleggen van bouwprojecten; de korenwolf, oeverzwaluw en rugstreeppad zijn hierdoor beroemde en beruchte namen geworden.

De Milieufederatie wil samen met haar partners, het IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen), het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) en het NHGL (Natuurhistorisch Genootschap Limburg) met Tijdelijke Natuur projecten de natuur in Limburg een impuls geven en zoekt daarvoor geschikte locaties.

Aanpassing Flora- en Faunawet

Door de verandering van de Flora- en Fauna wet in 2011 is het, onder voorwaarden, mogelijk om vrijstelling te krijgen op deze wet. Voor die vrijstelling wordt in een vroeg stadium bekeken welke soorten op een terrein leven. De waardevolle soorten die zich na de vrijstelling vestigen op het terrein mogen bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden ‘verwijderd’ en verplaatst worden. Hierdoor ontstaat een win-win situatie. De natuur krijgt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en dat komt de flora en fauna ten goede. Voor de terreineigenaar ontstaan echter ook grote voordelen. Niet alleen hoeft het terrein niet meer onderhouden te worden, dat scheelt in de kosten. Maar de terreineigenaar hoeft ook niet meer bang te zijn dat de beoogde ontwikkeling op het terrein vertraging oploopt omdat er vlak voor de realisatie waardevolle soorten worden aangetroffen die beschermd zijn.

Tijdelijke Natuur en De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is al geruime tijd bezig met Tijdelijke Natuur projecten. In 2011 hebben zij de Green Deal Tijdelijke Natuur ondertekend. Deze Deal, waarin onder andere wordt samengewerkt met haven- en ontgrondingsbedrijven, biedt kansen voor vlinders en andere natuur in ons land. Het gaat slecht met de vlinders in ons land, onder andere omdat het landschap steeds meer versnippert en er minder nectar voor de vlinders (en andere insecten) is. Tijdelijke natuur kan hier een belangrijke rol in spelen. Op dinsdagavond 8 april zal Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting een presentatie geven over Tijdelijke Natuur. De presentatie begint om 20.00 uur in kantoor van het Limburgs Landschap, Boerderij Kloosterhof, Landgoed Arcen, Rijkswegstraat 1 in Lomm. De avond is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Tijdelijke Natuur presentatie van de Vlinderstichting op 8 april in Lomm