Uitbreiding veehouderijen slecht voor Weerterbos

30 augustus 2006

Uitbreiding veehouderijen slecht voor Weerterbos

Milieufederatie bezorgd over effecten ammoniak op natuur

De Milieufederatie heeft op het moment twee procedures lopen tegen veehouderijen bij het Weerterbos. Deze bedrijven willen meer dieren gaan houden, waardoor er meer ammoniak de lucht in gaat. Deze komt onder andere terecht in het Weerterbos. De Milieufederatie is van mening dat dit schade doet aan de natuur in dit gebied en heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente Nederweert.

Wat bijzonder is aan deze procedures is dat deze gevoerd worden mede op basis van de uitspraak die de Raad van State over een varkensstal in het Swalmdal heeft gedaan (zie eerder nieuwsbericht). Kern van deze uitspraak is dat een Habitatrichtlijngebied behandeld dient te worden als één gebied. Van grote natuurgebieden, zoals het Weerterbos, zijn soms maar gedeeltes voor verzuring gevoelig. De Raad van State heeft echter bepaald dat voor het hele natuurgebied dezelfde regels moeten gelden. De Milieufederatie vindt dat de gemeente de effecten van de uitbreidingen moet toetsen voor het gehele Weerterbos, ook al is het deel waar de bedrijven dichtbij liggen niet aangewezen als voor verzuring gevoelig.

Bovendien heeft zowel de Milieufederatie als de gemeente Nederweert deze bedrijven gemeld bij de Provincie Limburg, in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet), die waarborgt dat de belangrijkste natuurgebieden, Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden en beschermde natuurmonumenten, beschermd worden tegen externe effecten zoals ammoniakdepositie.

Tags: