Uitbreiding vliegveld kan niet zonder gevolgen blijven

17 december 2004

Uitbreiding vliegveld kan niet zonder gevolgen blijven

Milieufederatie eist aanvullend onderzoek naar luchtvervuiling en geluidsoverlast

De Milieufederatie eist een aanvullend onderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding van het vliegveld in Beek voor de woonomgeving. Tevens moet er een permanente milieumeetpost bij de luchthaven komen voor luchtvervuiling en geluidhinder.

In een brief aan de Vaste Kamercommissies voor VROM en Verkeer en Waterstaat laat de Milieufederatie weten dat de uitbreiding van het vliegveld niet zonder gevolgen voor de leefomgeving kan blijven. Want er is een aanzienlijke toename van het vliegverkeer voorzien. Namelijk van 419.580 passagiers in 2001 naar 1.106.045 in 2015. De vracht stijgt van 32.689 ton naar 61.000.

De beide commissies van de Tweede Kamer bespreken 21 december de nieuwe exploitatievergunning voor Maastricht Aachen Airport. Er is inmiddels een Milieu Effecten Rapportage (MER) voor gemaakt. Maar deze is niet deugdelijk. Zo ontbreekt een adequate toetsing aan het Besluit Luchtkwaliteit. En is er niet gekeken naar de combinatie van stoffen van vlieg- en wegverkeer en industrie in een drukbevolkt gebied met zware industrie en zeer drukke verkeerswegen. Het is onduidelijk wat die combinatie van stoffen en concentraties voor de gezondheid van de mensen betekent, nu en in de toekomst. Bepleit wordt om nabij de luchthaven een permanente meetpost voor luchtkwaliteit te installeren en de omgeving regelmatig te informeren over de gemeten luchtkwaliteit.

Door de veranderde aan- en uitvliegroutes zullen tevens meer vliegtuigen over de stiltegebieden in Zuid-Limburg en de gemeente Margraten gaan vliegen. Wat de gevolgen voor de geluidsoverlast zullen zijn is evenmin onderzocht.

Tags: