Varkensstal nabij Swalmdal waarschijnlijk van de baan

7 juni 2005

Varkensstal nabij Swalmdal waarschijnlijk van de baan

Rechtbank verklaart beroep milieubeweging gegrond

De rechtbank in Roermond heeft het beroep van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen tegen de bouw van een varkensstal nabij het Swalmdal gegrond verklaard. Omdat het hier om een habitatgebied gaat heeft de Milieufederatie Limburg een actieve ondersteunende rol gespeeld met name op het gebied van de ammoniakberekeningen.

De gemeente Swalmen heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een varkensstal op nog geen 50 meter afstand van het habitatrichtlijngebied Swalmdal. De Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen (MHVS)is hiertegen in beroep gegaan omdat de varkensstal een negatieve invloed zal hebben op de flora en fauna in het Swalmdal.

De rechtbank kwam tot haar oordeel op basis van het onderzoek van Alterra/TNO, waaruit blijkt dat de ammoniakneerslag op het Swalmdal sterk zal toenemen door de ingebruikname van de varkensstal. Omdat het Swalmdal een Europees beschermd natuurgebied (Habitatgebied) is had de gemeente geen gebruik mogen maken van de verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten en de gevraagde bouwvergunning moeten weigeren. Letterlijk schrijft de rechtbank: “ Eerst dan, wanneer uit gedegen nader onderzoek was gebleken dat er geen schadelijke gevolgen zijn door de bouw van de varkensstal, had de verweerder (gemeente) gebruik mogen maken van de verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten en de bouwvergunning mogen verlenen.᾿

Uit deze uitspraak blijkt dus in zijn algemeenheid dat gemeenten bij vestiging of uitbreiding van veehouderijbedrijven in de nabijheid van habitatgebieden rekening moeten houden met de ammoniakneerslag, ook al is het betreffende gebied niet aangemerkt als ’voor verzuring gevoelig’.

Meer informatie over deze specifieke zaak kunt u lezen in de laatste aflevering van het Limburgs Milieu. Op pagina 24 wordt het ammoniakrekenmodel ‘Habimoniak’ beschreven. Als voorbeeld is in dit artikel de case “Swalmdal” gebruikt.

Tags: