5 Speerpunten voor het verkiezingsprogramma van 2019

11 september 2018

5 Speerpunten voor het verkiezingsprogramma van 2019

In 2019 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten in Limburg. Om de diverse partijen te helpen met het opstellen van een groen en duurzaam verkiezingsprogramma hebben we 5 speerpunten uitgewerkt. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer behoud van biodiversiteit, een klimaatrobuust watersysteem en een verantwoorde energietransitie. Onze aanbevelingen worden ook onderschreven door Natuurmonumenten en Stichting het Limburgs Landschap.

De 5 speerpunten op een rij:

  • Behoud en herstel van biologische diversiteit
  • Toegankelijk houden en beleefbaar maken van natuur- en landschappelijk waardevolle gebieden
  • Een klimaatrobuust watersysteem waarin wateroverlast en watertekorten beter kunnen worden opgevangen en verbetering van de waterkwaliteit
  • Transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, zonder schade aan natuur of landschap
  • Een land- en tuinbouw in balans met milieu, natuur, landschap en leefomgeving

Download de 5 Speerpunten

5 Speerpunten oor het verkiezingsprogamma van 2019