Vissen in gevaar door bouw waterkrachtcentrale Borgharen

13 juli 2010

Vissen in gevaar door bouw waterkrachtcentrale Borgharen

Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een ontwerpbesluit genomen voor een nieuwe waterkrachtcentrale bij Borgharen. De Milieufederatie Limburg is voorstander van duurzame energie, maar vindt dat dit gepaard moet gaan met het behoud van natuur en zonder verstoring van flora en fauna.

De Natuurbeschermingswet-vergunning van de waterkrachtcentrale Borgharen, die onlangs ter inzage lag, waarborgt niet dat de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Grensmaas niet in gevaar komen. In de vergunning ontbreekt onder meer een duidelijk gemotiveerde belangenafweging tussen de ‘groene’ energieopwekking en het behoud van de te beschermen soorten.

Ook de vismigratie is een punt van zorgen voor de Milieufederatie. De risico’s voor vissterfte zijn vele malen hoger door aanleg van de waterkrachtcentrale. De centrale kan het plaatselijke ecosysteem aantasten en zonder uitgebreide voorzieningen sterven veel vissen omdat zij niet langs de centrale kunnen komen. De goedwerkende visstrap verdwijnt en het is maar de vraag wat daarvoor in de plaats komt. De MIlieufederatie wil dan ook dat voordat de bouw begint het ontwerp voor een nieuwe visstrap wordt goedgekeurd en niet zes maanden na oplevering zoals nu in de provinciale plannen staat.Ten slotte ontbreekt in de vergunning een verwijzing naar de Kaderrichtlijn Water. Deze biedt namelijk handvatten voor de ecologische toestand van het gebied.

Zienswijze waterkrachtcentrale Borgharen

Vissen in gevaar door bouw waterkrachtcentrale Borgharen