Voorkom effecten van geluid, licht en verstoring

18 mei 2005

Voorkom effecten van geluid, licht en verstoring

Groene organisaties reageren op geplande ontwikkelingen rond Venlo

De Milieufederatie Limburg volgt de geplande ontwikkelingen rond Venlo op de voet. Ze heeft samen met vijf andere groene organisaties uit Limburg een reactie gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan “bedrijventerrein Trade Port Noord en Park Zaarderheiken᾿. Ook heeft ze opmerkingen gemaakt over het MER voor een golfbaan in het betreffende gebied.

Tussen bedrijventerrein Trade Port Noord en het bedrijvenpark Greenport Venlo is een golfbaan gepland, volgens het Meest Milieuvriendelijke Alternatief uit het MER. De groene organisaties kunnen instemmen met de aanleg van de golfbaan, omdat deze kan fungeren als een groene buffer tussen het bedrijventerrein en bedrijvenpark. Voorwaarde is wel dat de golfbaan ruim wordt opgezet met voldoende aandacht voor ecologie en hydrologie. Het goed functioneren van groene elementen op de golfbaan staat of valt met een adequaat en milieuvriendelijk beheer. De Milieufederatie vraagt verder aandacht voor de verlichting op de golfbaan en het aangrenzende bedrijventerrein. Het installeren van de juiste lampen, onder een goede hoek, kan nadelige gevolgen op natuurwaarden voorkomen. Volgens de groene organisaties is er nog nader onderzoek nodig naar het voorkomen van de das in het gebied.

Het voorontwerp bestemmingsplan regelt de inrichting van het bedrijventerrein Trade Port Noord en Park Zaarderheiken. De Milieufederatie heeft in principe geen bezwaar tegen het bedrijventerrein. Zij heeft wel grote moeite met een oppervlakte van 8 ha. met de bestemming bedrijventerrein in het zuidoostelijk deel van het plangebied. Dit gebied maakt deel uit van de Provinciale Ecologische Structuur (PES). Hiervoor geldt het nee, tenzij principe. Er mag in principe niet gebouwd worden. De Milieufederatie vraagt de gemeente daarom om de bestemming ‘bedrijven’ te schrappen. Verder loopt in het bestemmingsplan de ecologische verbindingszone tussen het bedrijventerrein Trade Port Noord en het bedrijvenpark Greenport Venlo in het noorden dood. Dit komt niet overeen met het POL. De ecologische zone moet volgens de Milieufederatie doorgetrokken worden. In het westen grenst het bedrijventerrein direct aan een waardevol broekbosgebied. De MF wil dat er een buffer komt, om de schadelijke effecten van geluid, licht en verstoring te voorkomen.

Tags: