Vrijwel unaniem draagvlak voor voorkeursvariant N280-Baexem

16 juli 2013

Vrijwel unaniem draagvlak voor voorkeursvariant N280-Baexem

De werkgroep stakeholders N280 heeft vrijwel unaniem gekozen voor het alternatief N280-Baexem dat iets ten zuiden van het huidige tracé uitkomt. Geruime tijd zijn de stakeholders met elkaar in dialoog geweest over de belangen die geschaad en gebaat zijn bij de verschillende alternatieven. Ondanks duidelijke verschillen in opvattingen, toont de vrijwel unanieme keuze het succes aan van de werkwijze binnen dit stakeholdersproces. Het is mede dankzij dit proces – waarbij het bouwen van begrip voor elkaars belangen centraal stond – dat er nu een breed draagvlak is voor een specifiek voorkeursalternatief voor de N280-Baexem.

De werkgroep heeft haar steun uitgesproken voor alternatief 3; het alternatief waarbij de weg in Baexem net iets ten zuiden van het huidige tracé komt te liggen en wordt uitgevoerd met 2×1-baans rijstrook met een snelheidsregime van 80 km/uur. Als aandachtspunt is daarbij door de werkgroep meegegeven om in een vervolgfase te onderzoeken of een optimalisatie van dit alternatief mogelijk is door het tracé zoveel mogelijk op te schuiven richting het bestaande tracé. Daarbij zijn ook enkele aspecten specifiek uitgelicht die in het vervolgtraject moeten worden meegenomen, zoals noodzakelijke geluidsmaatregelen, bereikbaarheid voor landbouwverkeer en veiligheid voor fietsers.

De precieze invulling van het alternatief wordt nog nader bepaald. Daarbij heeft de werkgroep in het midden gelaten of de N280 bij Baexem al dan niet verdiept dient te worden aangelegd. De verdiepte ligging is namelijk 10 miljoen euro duurder en heeft desondanks weinig effect op de geluidsreductie. Het streven is echter om de leefbaarheid in Baexem positief te beïnvloeden. In een vervolgfase zal dan ook nader bekeken worden welke maatregelen daarvoor soelaas bieden.

De resultaten van de onderzoeken laten zien dat het voorkeursalternatief niet alleen voldoet aan de gestelde doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten, maar dat ook voorkómen kan worden dat waardevolle natuurgebieden en landschappen onnodig verloren gaan. Van de randwegvarianten die onderzocht zijn, is dit volgens de werkgroep het beste alternatief.

De Milieufederatie Limburg – zelf lid van de werkgroep stakeholders – is verheugd met het resultaat. Beleidsmedewerker Jannie Vos wil daarvoor graag haar dank uitspreken aan het projectteam. ,,Het projectteam heeft dit proces, dat toch wel moeizaam begon, in goede banen weten te leiden. We mogen met zijn allen trots zijn op dit resultaat. Nu is de politiek aan zet en ik hoop van harte dat zij het advies van de werkgroep ter harte nemen.”

Gedeputeerde Staten willen op 17 september aanstaande het voorlopig voorkeursalternatief aanwijzen voor de N280-Baexem. De provincie praat al enkele jaren met betrokken instanties, belangenorganisaties en omwonenden over de verbetering van deze weg. Daarbij is al eerder gekozen om vooral bestaande knelpunten aan te pakken. Op 22 augustus worden gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en het advies van de werkgroep stakeholders. Naar verwachting zal de gemeenteraad Leudal het onderwerp op 3 september bespreken en haar voorkeur uitspreken.

Infoavond

Gedeputeerde Staten willen ook burgers en belanghebbenden goed informeren over de onderzoeksresultaten. Daarom wordt op 29 augustus om 19.30 uur in de Baexheimerhof in Baexem een openbare informatiebijeenkomst gehouden. De conceptonderzoeksresultaten in het kader van de milieueffectrapportage zijn ter beschikking gesteld op www.limburg.nl/infraprojecten.

Stakeholdersgroep

De belangengroepen die zich achter deze keuze voor alternatief 3 hebben geschaard zijn: Bewonersvereniging De Stadhouder, Buurtschap Beurik, Buurtschap de Mildert, Cumela Limburg, Dorpsraad Baexem, Dorpsraad Kelpen-Oler, EVO, Fietsersbond, Kamer van Koophandel, LLTB, LWV, Milieufederatie Limburg, Natuurmonumenten, Prorail, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Stichting Limburgse Kastelen, Stichting Limburgs Landschap, Studiegroep Leudal, Transport en Logistiek Nederland, Veilig Verkeer Nederland, Veolia, Waterschap Peel en Maasvallei en Wijkraad Leuken Weert.

Vrijwel unaniem draagvlak voor voorkeursvariant N280-Baexem