Weer niet ontvankelijk in strijd tegen circuit

14 juli 2006

Weer niet ontvankelijk in strijd tegen circuit

Al half jaar illegale races door vertragingstactiek Provincie

Op 22 juni heeft de onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften besloten dat de Milieufederatie Limburg niet ontvankelijk is in haar bezwaar tegen het opschorten van de handhavingsprocedure tegen circuit de Peel. De Provincie Limburg had de handhavingsprocedure opgeschort tot 1 juli. De reden tot dit besluit is dat de Adviescommissie verwacht dat de Provincie Limburg niet voor 1 juli handhavend gaat optreden. Dit was voor de commissie voldoende aanleiding om het bezwaar niet inhoudelijk te toetsen.

In januari is door gouverneur Frissen een toezegging gedaan aan de gemeente Venray dat het dwangsombesluit tot 1 juli zou worden opgeschort. Vanaf dat moment hebben gemeente en Provincie gehandeld alsof het al was opgeschort. De Provincie heeft echter pas op 4 april een formeel besluit tot opschorting genomen. Met daaraan gekoppeld een termijn van zes weken om te reageren en een termijn van behandeling en beantwoording door de adviescommissie. Deze termijnen bij elkaar opgeteld, maakten een besluit voor 1 juli haast onmogelijk. Op deze manier is het provinciale bestuur dus succesvol geweest in het tijdrekken van een half jaar.

Het lijkt er op dat inzake het circuit de Peel in Venray tactisch in plaats van bestuurlijk inhoudelijk wordt gemanoeuvreerd door de gemeentelijke en provinciale overheid. Het zijn niet de veelvoud van regels en wetten die de burger parten speelt, maar een weigerachtige overheid die haar eigen beleid niet wenst uit te voeren. Zelfs een provinciale commissie van beroep en bezwaar wil zich blijkbaar niet in dit politieke steekspel mengen.

Maar zoals altijd krijgt diegene die het onkruid wiedt de zwarte handen, wordt voor lastpak en querulant uitgemaakt en diegene die het onkruid zaait, in dit geval de overtreder of de overheid die de overtreding tolereert, wast zijn handen in onschuld.
De trainingen gaan door op het circuit. De eerstvolgende wedstrijd is gepland op 23 juli. Er is nog steeds geen milieuvergunning en het circuit is nog steeds in strijd met het bestemmingsplan. Procedureel heeft de provincie uiteraard correct gehandeld. Of de boven beschreven handeling de toets van fatsoen en normen en waarden kan doorstaan, is een tweede vraag. Dat antwoord laat ik graag over aan de lezer.

Uitspraak adviescommissie bezwaarschriften 22 juni 2006
Het onderstaande is een weergave van de overwegingen van de commissie. De gehele tekst is bij de Milieufederatie Limburg en bij de Provincie op te vragen.

Volgens de commissie brengt het uitgangspunt van volledige heroverweging (ex nunc) met zich dat uw college (College G&S Provincie red.) gehouden is om bij het nemen van uw beslissing op bezwaar (onder andere) rekening te houden met de veranderingen in de feitelijke en juridische situatie zoals die zich voorafgaand aan het nemen van de beslissing op bezwaar hebben voorgedaan. Tijdens de hoorzitting hebben de vertegenwoordigers van uw college desgevraagd aangegeven dat het nemen van de beslissing op de voorliggende bezwaarschriften – gelet op de interne besluitvormingsprocedure van de Provincie Limburg – zijn voorzien voor een vergadering van uw college die na 1 juli 2006 zal worden gehouden.
De commissie heeft geconstateerd dat hetgeen uw college in (het dictum van ) het bestreden besluit van 4 april 2006 heeft bepaald tot gevolg heeft dat de aan de bij het besluit van 18 december 2001 aan de Stichting MSS De Peel te Venray opgelegde last onder dwangsom verbonden begunstigingstermijn wordt verlengd tot 1 juli 2006. Dit betekent dat het bestreden besluit met ingang van 1 juli 2006 zijn geldigheid zal verliezen.

De commissie adviseert de bezwaarschriften van de VROM- inspecteur en van de 15 bezwaarmakers bij het nemen van uw besluit op die bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren.

Tags: