Stikstofcrisis | Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing

15 oktober 2020

Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing

Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur. Daarmee sorteren we voor op een volgende stikstofcrisis. Dat concluderen natuur- en milieuorganisaties LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten in reactie op het stikstofwetsvoorstel. De organisaties doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om toekomstgerichte keuzes te maken en het advies van de Commissie Remkes in het wetsvoorstel over te nemen.

De achteruitgang van de natuur is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen door decennialange opeenstapeling van stikstofneerslag, verdroging en een afname van het leefgebied. Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: “Als niet op de rem wordt getrapt om de uitstoot van stikstof te halveren, zoals de commissie Remkes adviseert, verliezen we de komende tien jaar onze meest kwetsbare natuur.”

“De oplossing van het probleem is de schade aan de natuur te herstellen, de natuur te versterken en de stikstofuitstoot te halveren”

Onlangs bleek andermaal uit onderzoek in opdracht van minister Schouten dat schrappen of verplaatsen van Natura 2000-gebieden of -doelen niet tot de mogelijkheden behoort. Van den Tweel: “Het kabinet wil desondanks opnieuw naar Brussel om onze beschermde natuur ter discussie te stellen. Keer op keer is dit al geprobeerd, en keer op keer is het antwoord: ga de natuur helpen. De weg naar Brussel is niet de oplossing van het probleem. De oplossing van het probleem is de schade aan de natuur te herstellen, de natuur te versterken en de stikstofuitstoot te halveren.”

De helft is te weinig

De investeringen die minister Schouten vrij maakt voor natuurherstel en het robuuster maken van de natuur zijn welkom en absoluut noodzakelijk. Het Adviescollege Remkes stelt echter dat een stikstofreductie van 50% in de periode tot 2030 nodig is voor daadwerkelijk natuurherstel en dat dit ook wettelijk vastgelegd moet worden. Het advies biedt een realistische uitweg uit de stikstofimpasse, maar het kabinet stelt slechts de helft voor. Voor veel natuur is dat te weinig om van de stikstofschade te herstellen. Van den Tweel: “De natuur, de landbouw noch onze economie zijn gebaat bij deze juridische haarkloverij. Goede maatregelen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen geven ontwikkelruimte. Ruimte voor woningbouw, economie, gezonde leefomgeving en natuur. Als we daar nu wel de juiste keuzes in maken, geeft ons dat perspectief voor de lange termijn.”

Noodzakelijke transitie komt onvoldoende op gang

Ook de Natuur en Milieufederatie Limburg is teleurgesteld dat het kabinet niet verder gaat dan een emissiereductie van stikstof van 26%, terwijl de Commissie Remkes vraagt om 50%. Daarnaast geeft het kabinet de provincies nog steeds geen heldere kaders mee over reductiedoelstellingen per gebied. Dit maakt het werk in de provincies er niet makkelijker op. Bovendien gaat op deze manier kostbare tijd verloren in de aanpak van het stikstofprobleem en het herstel van de natuur. Onze vrees is dat met dit wetsvoorstel de noodzakelijke transitie naar circulaire, natuurinclusieve landbouw onvoldoende op gang komt.

Foto: Nationaal Park Maasduinen