Windenergie blijft achter bij doelstellingen

8 april 2015

Windenergie blijft achter bij doelstellingen

Onlangs is de monitor Wind op Land verschenen. Deze monitor bevat goed en slecht nieuws, aldus de milieuorganisaties Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en De Natuur en Milieufederaties. Het goede nieuws is, dat op Friesland na, alle provincies de gebieden hebben vastgelegd waar ruimte voor windturbines moet komen, ook zijn er meer windparken gerealiseerd in Nederland sinds de laatste meting.

Het slechte nieuws is dat een kwart (1.300 MW van de 6.000 MW) van de nieuw te plaatsen turbines nog onzeker is. Dit heeft verschillende oorzaken. Er zijn te weinig windprojecten, er is te weinig draagvlak, locaties zijn omstreden of er is onvoldoende gekeken naar de impact van windmolens op kwetsbare natuurgebieden. Indien de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 gehaald moet worden, moeten de procedures voor alle geplande windparken in Nederland dit jaar al starten. Deze doelstelling wordt niet gehaald als later wordt gestart. Om het maatschappelijk draagvlak voor windmolens te waarborgen, spraken milieuorganisaties met de windsector in 2014 een gedragscode af. De code verplicht ontwikkelaars tot een gedegen participatieproces met burgers en laat de omgeving van een windpark meedelen in de winst.

71% van de Nederlanders is voor windenergie, blijkt uit onderzoek van Motivaction in 2014. Een grote meerderheid van 93% is van mening dat Nederland minder afhankelijk moet worden van energie uit het buitenland en 63% vindt dat Nederland nu snel werk moet maken van windenergie.

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 minstens 6.000 MW windenergie op land moet zijn gerealiseerd. Nu staat er in Nederland ruim 2.500 MW aan windturbines op land.

Windenergie blijft achter bij doelstellingen