Windsector en partners onderschrijven gedragscode windparken

3 september 2014

Windsector en partners onderschrijven gedragscode windparken

Vandaag is in Utrecht de ‘Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land’ ondertekend door de Natuur en Milieufederaties, de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), stichting Natuur & Milieu en Greenpeace. Met de gedragscode willen de ondertekenaars het draagvlak voor windenergie behouden en versterken door eenduidige afspraken te maken over hoe de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van windparken.

In Nederland wordt de komende jaren gewerkt aan windenergie. De branche is zich ervan bewust dat dit impact heeft voor de leefomgeving. Niet alleen zodra het park er staat, maar ook voorafgaand. Al geruime tijd geleden heeft de branche daarom besloten haar verantwoordelijkheid te nemen en een gedragscode op te stellen.

In Nederland wordt de komende jaren gewerkt aan windenergie. De branche is zich ervan bewust dat dit impact heeft voor de leefomgeving. Niet alleen zodra het park er staat, maar ook voorafgaand. Al geruime tijd geleden heeft de branche daarom besloten haar verantwoordelijkheid te nemen en een gedragscode op te stellen.Kern van de gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. Voor ieder project wordt in een dialoog met belanghebbenden en het bevoegde gezag een participatieplan opgesteld. Ook stelt de initiatiefnemer een aanspreekpunt voor de omgeving aan. Bij het opstellen van het participatieplan is het uitgangspunt altijd maatwerk. Alle windprojecten zijn immers verschillend.

Bij de Natuur en Milieufederaties zijn veel lokale organisaties en groepen aangesloten die betrokken zijn bij de kwaliteit van hun leefomgeving. De federaties zijn daarom een belangrijke partij die goed kan onderzoeken hoe belanghebbenden denken over de lusten en lasten van windenergie. Portefeuillehouder energie Siegbert van der Velde erkent dat grootschalige windparken een behoorlijke impact op het landschap en de directe leefomgeving hebben. ,,In onze achterbannen wordt in het algemeen het belang van windenergie gezien, maar er is tegelijkertijd veel discussie over de vraag hoe de kwaliteit van landschap en leefomgeving behouden kan worden. Winst van de gedragscode is dat we die discussie niet meer met lege handen hoeven te voeren. We kunnen nu met lokale groepen werken aan compensatie en verbeteringsprojecten.”

De gedragscode bindt de leden van NWEA aan een aantal basisprincipes ten aanzien van: participatie, communicatie en het versterken van draagvlak. Ook de natuur- en milieuorganisaties committeren zich door ondertekening van de code aan het versterken van het draagvlak. De gedragscode beschrijft ook de verschillende rollen.

Energieakkoord

In het energieakkoord is afgesproken dat in 2020 minstens 6.000 Mw windenergie op land moet zijn gerealiseerd. Nu staat er op Nederlandse bodem ruim 2.500 Mw aan windturbines. Groei is alleen mogelijk als het draagvlak voor windenergie behouden blijft en verder groeit. De ondertekenende partijen denken dat daarvoor in een zo vroeg mogelijk stadium de dialoog met de omgeving moet worden gezocht. Diezelfde omgeving moet serieuze inspraak krijgen bij procedures en meeprofiteren van de ontwikkeling van windmolenparken.

Limburg

De Provincie Limburg heeft in haar Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) de doelstelling opgenomen 95Mw aan windturbines te realiseren. Daarvoor moeten er nog meer dan 20 windturbines bijkomen in Limburg. De provincie heeft ter voorbereiding van het POL de mogelijkheden daartoe met diverse partijen besproken. Daaruit blijkt dat er binnen de provincie zeker mogelijkheden zijn, maar dat realisatie in de praktijk maar moeilijk van de grond komt. Daarom heeft de provincie in juni nog een keer met alle partijen gesproken. Duidelijk is dat de gemeenten aan zet zijn, maar dat zij de realisatie niet alleen voor elkaar kunnen krijgen. Een gezamenlijke inspanning is nodig. De Milieufederatie Limburg wil zich daar – met in achtneming van de belangen van landschap, natuur en de omwonenden – de komende tijd mede voor inzetten.

Windsector en partners onderschrijven gedragscode windparken