Zienswijze Milieufederatie Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Maas

13 mei 2009

Zienswijze Milieufederatie Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Maas

De Milieufederatie Limburg heeft samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap gereageerd op het Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Maas als invulling van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Zij is positief over de maatregelen om natuur en milieu te beschermen, maar plaatst hierbij enkele kritische aantekeningen.

In het Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Maas wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld die moeten leiden tot een betere bescherming van het grond- en oppervlakte water in het stroomgebied van de Maas. De Milieufederatie meent echter dat sommige maatregelen niet toereikend zullen zijn.

Het gaat dan bijvoorbeeld om: de begrenzing en de status van de waterlichamen, de uitwerking in relatie tot de Natura2000-gebieden en de aanpak van de grensoverschrijdende natuur- en stroomgebieden.

De integrale zienswijze is te downloaden bij de publicaties.

Zienswijze Milieufederatie Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Maas