Zienswijze Milieufederatie ontwerp Structuurplan Buitengebied Peel en Maas

11 augustus 2008

Zienswijze Milieufederatie ontwerp Structuurplan Buitengebied Peel en Maas

Afgelopen week heeft de Milieufederatie haar zienswijze gegeven op het ontwerp Structuurplan Buitengebied Peel en Maas van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. Dit Structuurplan dient als basis voor de nog op te stellen bestemmingsplannen van het buitengebied. De Milieufederatie spreekt haar waardering uit voor het feit dat de vier gemeenten gezamenlijk dit ontwerp Structuurplan hebben opgesteld. Zij plaatst echter ook enkele kanttekeningen. Zo wordt de bescherming van waardevolle natuur en landschappen niet gewaarborgd. De Milieufederatie is van mening dat deze gebieden goed beschermd dienen te worden in de nog op te stellen bestemmingsplannen. Nieuwe ontwikkelingen binnen de agrarische sector vindt de federatie onaanvaardbaar. In het Structuurplan is naast vastgestelde gebiedstypen tevens sprake van acht ontwikkelingszones. De zone 'ontwikkeling bebouwingsconcentraties' geeft ruimte aan bebouwing in sommige beekdalen. Dit acht de Milieufederatie onwenselijk, noch vanuit natuur- en landschapsbelang, noch vanuit waterhuishoudkundig oogpunt. Wat betreft de glastuinbouw dienen er aan solitaire glastuinbouwbedrijven geen ruime uitbreidingsmogelijkheden te worden geboden. De glastuinbouw dient geconcentreerd te worden in de zogenoemde concentratiegebieden. Daarnaast dient er voorzichtig te worden omgesprongen met teeltondersteunende voorzieningen (zoals plastic overkappingen, hagelnetten) aangezien deze vaak tot verrommeling en landschappelijke aantasting van het buitengebied leiden.

Tags: