Zienswijze NMF Limburg op provinciale Omgevingsvisie

15 oktober 2020

Zienswijze NMF Limburg op provinciale Omgevingsvisie

In de ontwerp-Omgevingsvisie Limburg krijgt stimulering van de economie onevenredig veel aandacht vergeleken bij de bescherming en ontwikkeling van essentiële waarden als natuur, landschap, water en bodem. Niet economische groei maar het bevorderen van duurzaamheid zou het uitgangspunt moeten zijn. Dat is een van de aanbevelingen in onze zienswijze aan Gedeputeerde Staten die we deze week hebben verstuurd. Bekijk de volledige zienswijze of lees hieronder de samenvatting van de belangrijkste punten.

Neem burgerparticipatie serieus

Neem de uitkomsten van de burgerparticipatie serieus en laat deze doorklinken in de beleidsvoornemens voor de verschillende thema’s. Maak natuur, landschap, water en bodem randvoorwaarden stellend bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. Ontwikkel een afwegingskader voor omgevingskwaliteit op basis waarvan initiatieven worden getoetst.

Stel kaders voor energietransitie

De ontwerp-Omgevingsvisie Limburg stelt slechts in beperkte mate kaders aan de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Daardoor wordt de mogelijkheid opengelaten voor grootschalige opwek in het buitengebied. Wij vinden, net als een overgrote meerderheid van de Limburgers (ruim 72% van de respondenten), dat energieopwekking niet ten koste mag gaan van het landschap.

Laat landbouwtransitie niet aan sector zelf over

De transitie naar kringlooplandbouw is één van de belangrijkste opgaven met grote ruimtelijke consequenties voor het landelijk gebied. In de Omgevingsvisie stelt de provincie slechts globale kaders en wordt de transitie grotendeels aan de landbouwsector zelf overgelaten. Wij vinden dat de provincie een regierol moet nemen. Alleen dan kan een transitie plaatsvinden die aansluit bij andere maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, stikstofaanpak, klimaatopgave en biodiversiteitsherstel.

Richt het watersysteem opnieuw in

Natuurgebieden en natuurwaarden dreigen verloren te gaan als gevolg van structureel te lage grondwaterstanden. De klimaatverandering – langer (extreem) droog en neerslag in de vorm van hevigere buien – versterkt de problemen. Er is een radicaal ander waterbeheersysteem nodig om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Door jaarrond zoveel mogelijk water vast te houden, ook in de buffergebieden, ontstaan natuurlijke hydrologische klimaatbuffers. Duurzaam behoud van voldoende en gezond water moet centraal staan.

Zet in op herstel biodiversiteit

De biodiversiteit is de laatste jaren flink achteruitgegaan, maar de ontwerp-Omgevingsvisie laat weinig ambitie zien om de biodiversiteit te herstellen. Ook blijft onduidelijk wat de positie van natuur is ten opzichte van andere functies (landbouw, toerisme, ruimtelijke ontwikkeling). De provincie verwijst naar de landelijke verplichtingen met betrekking tot natuurdoelstellingen en maakt geen eigen keuze(s). Wij zouden graag zien dat er concreet beleid wordt gemaakt om natuur te beschermen en te ontwikkelen, ook in gebieden buiten het Natuurnetwerk Limburg.

Bescherm het landschap beter

De ontwerp-Omgevingsvisie legt de focus op het beschermen van de meest bijzondere landschappen in de provincie, maar daarmee ligt verrommeling op de loer voor landschappen zonder status. De bescherming van landschappelijke kwaliteiten van het hele buitengebied zou een randvoorwaarde moeten zijn voor ambities en ontwikkelingen op andere thema’s zoals economie, landbouw en energietransitie.

In de volledige zienswijze geven we een uitgebreide toelichting op bovenstaande aanbevelingen.

Bekijk de zienswijze

 

Naast de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) is er ook een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in de maak voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Samen met diverse natuur- en landschapsorganisaties hebben we een aantal aanbevelingen en suggesties opgesteld voor de NOVI.