Zienswijze SML over Startnotitie MER zilverzandwinning Heerlen

27 mei 2008

Zienswijze SML over Startnotitie MER zilverzandwinning Heerlen

De Milieufederatie heeft een zienswijze ingediend inzake de Startnotitie voor het opstellen van een milieueffect-rapport (MER) voor de voorgenomen zilverzandwinning nabij Steenberg Oranje Nassau IV in Heerlen.

Zij is van mening dat ontgronding van dit gebied kwalijke gevolgen zou kunnen hebben voor de direct aangrenzende Brunsummerheide, dat de status heeft van natuurmonument en Natura-2000 gebied. De federatie verzoekt de gemeente dan ook om in het het MER een alternatief uit te werken, waarbij een bufferzone wordt aangelegd tussen de Brunsummerheide en het te ontgraven gebied.

Het MER moet bovendien uitsluitsel geven over de omvang en de wijze van natuurcompensatie, wat nu niet het geval is. Ook de grondwaterkwaliteit moet aandacht krijgen. Alvorens de afweging te maken om ontgrondingen te starten, zullen de gevolgen voor het brongebied van de Rode Beek duidelijk moeten zijn.

Nieuws Zienswijze SML over Startnotitie MER zilverzandwinning Heerlen