Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Organisatie 

Oprichting

De Natuur en Milieufederatie Limburg, destijds nog Stichting Milieuraad Limburg, wordt op 23 november 1971 opgericht. Het doel van de stichting wordt bij de oprichting omschreven als:

a. Het buiten de partijpolitieke kaders coördineren en stimuleren van de in Limburg werkende organisaties op het gebied van milieubeheer, natuurbehoud en landschapsbescherming;

b. Het beoordelen, beïnvloeden en begeleiden van het betreffende beleid van de diverse overheden en andere instanties, alsmede particulieren in de provincie;

c. Om op deze wijze te trachten de verdere verstoring van het voor de maatschappij zo essentiële natuurlijke evenwicht te voorkomen en dit evenwicht waar mogelijk te herstellen.

 

Naamswijzigingen

Op de jaarvergadering van 19 april 1974 wordt ingestemd met het bestuursvoorstel om de naam te wijzigen in Stichting Milieufederatie Limburg. De wijziging is nodig omdat er misverstanden bestaan over de juiste interpretatie van het woord 'raad'. De motivatie luidt: 'In bestuurlijke vaktaal impliceert het woord raad een vertegenwoordiging van alle disciplines die onze maatschappij kent, dus ook organisaties die volgens artikel 3 van de statuten niet als lid van de stichting zouden kunnen toetreden'.

 

Tijdens een bestuurvergadering medio 2014 stemt het bestuur in met wederom een naamswijziging. De nieuwe naam wordt: Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg). De wijziging gaat in per 1 januari 2015. De statuten van de nieuwe Stichting NMF Limburg vind je hier

 

Samenwerking

Na de oprichting gaat de federatie nauw samenwerken met de terreinbeheerders: het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Door samenwerking vullen de partijen elkaar goed aan. Deze samenwerking bestaat in 2016 nog steeds.

 

Mission Statement

Daarbij wordt de Natuur en Milieufederatie als dé overkoepelende organisatie in Limburg op het gebied van natuur en milieu neergezet. Het mission statement luidt immers: De Natuur en Milieufederatie Limburg is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Tevens bundelt zij alle krachten in Limburg die de omslag naar een duurzame samenleving willen verwezenlijken.

 

Meerjarenbeleidsplan

De belangrijkste doelstellingen in het Meerjarenbeleidsplan 2012-2017 zijn:

  • NMF Limburg is en blijft in Limburg de eerste gesprekspartner van overheid en instanties omtrent het beleid en de beleidsvoorbereiding t.a.v. natuur, milieu en landschap;
  • NMF Limburg vormt de spil in de krachtenbundeling van de organisaties in Limburg die werken aan de omslag naar een duurzame samenleving;
  • NMF Limburg is de bewaker en behartiger van de belangen van natuur, milieu en landschap en neemt actie waar die belangen bedreigd worden.

 

Op basis hiervan mengt de Natuur en Milieufederatie zich in het publieke debat, zowel proactief als reactief. Zij werkt op basis van inhoudelijke kennis en vanuit het uitgangspunt dat natuur en milieu (helaas) zeker niet 'af' zijn of zeker nog niet veilig gesteld voor de toekomst, en dat duurzaamheid bijdraagt aan de belangen van natuur, milieu en landschap en dus aan een goed leefomgeving voor mens, dier en natuur.

 

Financïen

De Natuur en Milieufederatie wordt financieel ondersteund door de Provincie Limburg, de Nationale Postcodeloterij en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn projecten uitgevoerd die betaald zijn door Staatsbosbeheer, het Limburgs Landschap, de waterschappen in Limburg, gemeenten e.d. Ongeveer 100 Limburgse natuur- en milieuorganisaties zijn lid van de federatie. Individuele lidmaatschappen en abonnementen komen ook voor.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging middellijk, nog onmiddellijk, zo staat in de statuten van de Natuur en Milieufederatie Limburg (artikel 6 lid 2): 'Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht'.

Het toezichthoudend orgaan (het bestuur) heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2011. Bij de bepaling en de vaststelling van de beloning van de directie en de personeelsleden van de Natuur en Milieufederatie Limburg worden de arbeidsvoorwaarden van Natuur & Milieu toegepast (CAO regeling arbeidsvoorwaarden Natuur & Milieu).

 

Jaarverslag en jaarrekening

De Natuur en Milieufederatie Limburg publiceert ieder jaar een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag) alsmede de financiële verantwoording hiervan (jaarrekening). Alle jaarverslagen zijn te vinden in het menu 'publicaties'. De volledige jaarrekening kan worden opgevraagd via het secretariaat.

 

CBF en ANBI

De Natuur en Milieufederatie Limburg is een erkend goed doel en beschikt over het CBF-keurmerk. Wanneer een goed doel een CBF-keurmerk heeft, betekent dit dat er toezicht plaatsvindt op het bestuur, het beleid, de bestedingen, de fondsenwerving en de verslaglegging van dat goede doel. NMF Limburg verwierf het CBF-keurmerk op 1 januari 2005. Tevens is NMF Limburg aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

 

CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

 

Klik op onderstaande banner om het CBF-Erkenningspaspoort van de NMF Limburg te bekijken.