Directeur (32 uur)

Het bestuur van Natuur en Milieufederatie Limburg zoekt een gedreven directeur die enthousiast leidinggeeft aan de organisatie, de relatie met de achterban verder vormgeeft en de externe positionering uitbouwt.

De huidige directeur gaat per 1 januari 2024 een andere uitdaging aan; hierdoor ontstaat de vacature:

 

Directeur (32 uur)

 

Over de organisatie
Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is een stichting en is de koepel van gemiddeld 100 aangesloten organisaties op het gebied van natuur, milieu en landschap en is verbonden met een landelijk netwerk van twaalf provinciale natuur- en milieufederaties. NMF Limburg heeft gekozen voor een federatieve vorm in de governance.

NMF Limburg is dé gesprekspartner van overheid en instanties wanneer het gaat over beleid en beleidsvoorbereiding ten aanzien van natuur, milieu en landschap. Ze vormt de spil in de krachtenbundeling van de organisaties, die in Limburg werken aan een duurzame ontwikkeling in de samenleving en is daarbij gefocust op initiatieven in het veld van circulariteit en energietransitie. Ze is de bewaker en de behartiger van de belangen van natuur, milieu en landschap en neemt – met passie en verve – actie waar die belangen bedreigd worden. De gezamenlijke inzet is een gezond en schoon milieu, een vitale en rijke natuur, een gevarieerd landschap en een circulaire samenleving in Limburg en aangrenzende regio’s, nu en in de toekomst. Zij bundelt daarbij alle mogelijke krachten op weg naar de duurzame ontwikkeling van de Limburgse samenleving. Geholpen door actief burgerschap staat zij voor een Limburg dat bestaat uit een aantrekkelijk landschap met een rijke biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor alle Limburgers en haar gasten van nu én de volgende generaties.

 • Positionering
  De belangen en de vraagstukken waaraan natuur- en milieuorganisaties werken, zijn inhoudelijk en strategisch zeer divers. De kracht van NMF Limburg zit in het aanbieden van inhoudelijke kennis en kunde en het bieden van handelingsperspectief op het lokale en regionale niveau, met een erkende positie in het provinciale krachtenveld. In de afgelopen jaren heeft het NMF Limburg-team een koersverschuiving ingezet. Van meer natuur/landschap gefocust naar het integraal verminderen van de negatieve drukfactoren op natuur, landschap, milieu en mens.

  NMF Limburg wil nadrukkelijk een platform zijn voor de positieve krachten in Limburg, die de omslag naar een duurzame natuur-inclusieve samenleving wensen, zodat duurzame ontwikkeling een vanzelfsprekende overweging is van burgers, bedrijven en de overheid.

  NMF Limburg treedt op als aanjager en verbinder, zoekt kansen, creëert mogelijkheden en stimuleert de realisatie. Daarvoor kiest ze positie midden in de Limburgse samenleving; actief, open en integer.

 • Bureau
  NMF Limburg heeft in Roermond haar bureau, van waaruit gedreven professionals zich inzetten op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en landbouw, water, milieu, circulariteit en energie. Daar zijn de tien medewerkers, exclusief vrijwilligers, beschikbaar voor vragen van aangesloten organisaties, maar ook van burgers en overheden. De teamsamenstelling is in de afgelopen periode meer in balans gebracht met de doelen van de organisatie.

  Het huidige team en de directie delen hun passie voor natuur en milieu, met begrip van elkaars drijfveren, normen en waarden die belangrijk zijn voor het versterken van de verbindingen. Er is een prettige werksfeer met een jong geëngageerd team en ‘het nieuwe werken’ is ingevoerd. Er is een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheidsbesef, maar tevens een attitude om vooral integraal en thema-overstijgend aan vraagstukken te werken, zoals NMF Limburg dat ook vraagt aan haar omgeving/stakeholders.

  Ongeveer 100 Limburgse natuur- en milieuorganisaties alsmede energiecoöperaties zijn aangesloten bij de federatie. NMF Limburg is een aantrekkelijke organisatie voor vrijwilligers, die zich inzetten in federatie verband en het kantoor ondersteunen in taken als communicatie en voorlichting. Het bureau wordt geleid door de directeur die ondersteund wordt door een adjunct- directeur die zich met name richt op de bedrijfsvoering.

 • Bestuur
  Er is een dagelijks bestuur van NMF Limburg van minstens drie leden en een algemeen bestuur van minstens negen leden, representatief voor de regio’s en complementair in competenties. Het algemeen bestuur benoemt en ontslaat de directeur, is beleid vaststellend en controlerend en heeft bevoegdheden gedelegeerd aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur (gekozen uit de negen leden van het algemeen bestuur) is beleidsvoorbereidend en verantwoordelijk voor uitvoering en mandateert de directeur. Het bestuur is daarbij voorwaardenscheppend. Beleidsbepaling is gebaseerd op input uit het veld, die verwerkt wordt in de beleidsvoorstellen van de directeur en de organisatie.
 • Financiën
  NMF Limburg is financieel gezond. De federatie krijgt subsidie van de provincie Limburg en de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast zijn er beperkte eigen inkomsten vanuit terrein beherende organisaties, gemeenten, woningbouwcorporaties, et cetera.
 • Samenwerking
  Voor het realiseren van zijn doelen participeert NMF Limburg in vele samenwerkingsverbanden als ‘spin in het web’. Met een scherp oor voor wat in de achterban leeft, is er samenwerking met lokale organisaties en wordt er geparticipeerd in een scala van klankbordgroepen, bijgestaan door medewerkers van de milieufederatie, met gerichte informatie, adviezen, ideeën en acties.

  Op basis van de reacties en gebruikmakend van de in de organisatie aanwezige kennis en kunde mengt NMF Limburg zich in het publieke debat, zowel proactief als reactief.

  Als provinciale organisatie is het provinciale natuur- en milieubeleid voor NMF Limburg van groot belang. In dit kader zijn ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, maar ook energieopwekking, het verduurzamen van de woningvoorraad en een forse impuls aan het euregionale beleid op terreinen als natuur en bereikbaarheid aan de orde.

  Samenwerkingspartners zijn onder andere Waterschap Limburg, LLTB en Visit Zuid-Limburg. NMF Limburg werkt nauw samen met de terreinbeheerders van Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze organisaties zitten geregeld bij elkaar in het zogenaamde Natuurbeschermingsoverleg met als doel informatie-uitwisseling, onderlinge afstemming, gezamenlijke standpuntbepaling en beleidsbeïnvloeding op strategische dossiers op het vlak van natuur, landschap, water, landbouw en ruimtelijke ordening. Daarnaast bundelt NMF Limburg via het Limburgs Groen Netwerk alle ‘groene’ Limburgse partijen.

  De laatste jaren wordt NMF Limburg steeds vaker in een vroeg stadium gevraagd mee te denken met en het stimuleren van positieve tendensen en ontwikkelingen. NMF Limburg agendeert en adviseert over de thema’s waarin zij expert is en bundelt positieve krachten om veranderingen te stimuleren, zodat de omslag naar een duurzame samenleving in Limburg zo snel mogelijk plaatsvindt.

  Communicatie is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van NMF Limburg. Om de belangen van natuur en milieu in het maatschappelijke debat goed te kunnen behartigen, is de federatie in een permanente dialoog met haar omgeving. NMF Limburg communiceert met verschillende doelgroepen, zoals burgers, overheden, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en media (de pers).

 • Doelstellingen
  De belangrijkste doelstellingen in het Meerjarenbeleidsplan 2023-2027 zijn:

  1. Versterk het netwerk met achterban en stakeholders;
  2. Zuinig en zorgvuldig zijn op de leefomgeving en de bronnen;
  3. Bescherm en herstel de natuur en creëer meer biodiversiteit elders;
  4. Versnel de transitie landbouw naar duurzame, natuur- en milieuvriendelijke voedselproductie;
  5. Stimuleer de energietransitie én bewaak de kwaliteit van natuur en landschap;
  6. Besteed extra aandacht aan de transitie van het watersysteem;
  7. Zet sterk in op circulaire samenleving.

 

Over de functie
In de functie van directeur bent u verantwoordelijk voor alle aspecten van de organisatie. De centrale taak is het zekerstellen van de continuïteit, het bewaken van het profiel van de organisatie in de breedste zin en het bevorderen van samenwerking. De directie bestaat formeel uit de directeur en de adjunct-directeur, waarbij de directeur eindverantwoordelijk is en de adjunct-directeur de bedrijfsvoering monitort. In het kader van veranderende financieringsmechanismen is het een uitdaging om een goedgefundeerde organisatie te consolideren. Dat vraagt om ervaring qua bedrijfsvoering en financiën, bekendheid met acquisitie, subsidies en geldstromen en met de huidige beleidsontwikkelingen. Daarbij is communiceren over de activiteiten van de NMF Limburg en omgang met de media een belangrijk taakonderdeel.

NMF Limburg opereert in het spanningsveld van vele verschillende maatschappelijke, politieke en economische belangen. U kunt omgaan met meervoudige en soms tegengestelde belangen met oog voor de belangen van uw organisatie. Uw leidraad is het beleidsplan en de meerjarige doelen die daarin staan benoemd. Uw stijl is verbindend, diplomatiek en strategisch, waarbij uw gedrevenheid voor natuur en milieu altijd helder en zichtbaar zijn.
Het verdedigen en uitdragen van de belangen van NMF Limburg, in het kader van contrasterende thema’s op verschillende bestuurs- en abstractieniveaus, vraagt om ervaring, wijsheid en behendigheid en een rol als ‘luis in de pels’. De meerjarige doelen en de visie van NMF Limburg vormen de leidraad van waaruit u werkt.

De positie van NMF Limburg in de maatschappelijke en bestuurlijke discussie rond circulaire economie, natuur, energie, landbouw, mest en klimaat en vooral ook het integratiekader Ruimtelijke ordening vraagt om een initiërende rol, vooral ook richting het Limburgs bedrijfsleven.

De nieuw ingezette koers is door het relatief nieuwe team unaniem onderschreven en het is belangrijk dat de nieuwe directeur deze op eigen wijze ondersteunt, voortzet en vormgeeft als vertaalslag van de koers naar een onderbouwde strategie en (meerjarig) programma. Tevens is er vraag naar visie en aansturing en actualisatie op de rol van NMF Limburg ten opzichte van de federatieleden en andere provinciale milieufederaties om de gezamenlijke impact te vergroten.

Wie zoeken wij?
NMF Limburg zoekt een gedreven, inspirerende en ondernemende directeur die enthousiast leidinggeeft aan de organisatie, de relatie met de achterban verder vormgeeft en de externe positionering uitbouwt.

 • u weet wat er in het werkveld van NMF Limburg in de provincie Limburg speelt en bent in staat om met een afgewogen visie te acteren in dat krachtenveld;
 • u bent inhoudelijk goed ingevoerd in de thema’s: Landschap en Natuur, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Milieu, Water en Landbouw, Energie en Klimaat;
 • u bent ondernemend, innovatief, verbindend en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • u bent een inspirerende persoonlijkheid, inhoudelijk gedreven met lef en een rechte rug.

Voor het team van medewerkers bent u een betrokken en plezierige directeur met relativeringsvermogen, sterk inhoudelijk betrokken, samenbindend en in staat om te delegeren en prioriteiten te stellen. U bent een coachend leidinggevende die de medewerkers ruimte geeft om vanuit vertrouwen te werken.

Maar bovenal: u gaat 100% voor het maatschappelijk resultaat!

Wat vragen wij?

 • u hebt een universitair niveau of een daarmee gelijk te stellen academisch werk- en denkniveau;
 • u bent een generalist, die goed kennis kan ophalen en bevatten, voeling heeft met de thema’s van de organisatie en deze kennis procesmatig goed kan richten in samenhang en integraliteit;
 • u hebt in uw loopbaan bewezen in staat te zijn overtuigend, strategisch en koersvast te opereren op verschillende niveaus met gevoel voor een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • het is een pre om een relevant netwerk in Limburg te hebben of (gebleken) in staat te zijn dit snel op te bouwen. U hoeft daarvoor geen Limburger te zijn, maar moet wel weten hoe de ‘Limburgse hazen’ lopen, politiek-sensitief zijn en gemakkelijk benaderbaar;
 • u hebt voldoende inhoudelijke kennis en ervaring op de terreinen van RO, Natuur, Milieu, Landschap en Energie en Klimaat en kunt daardoor op die gebieden als inspirator en boegbeeld optreden;
 • u beschikt over managementvaardigheden en -ervaring, kunt delegeren en prioriteiten stellen;
 • u bent in staat in het netwerk op te treden als de belangenbehartiger van NMF Limburg en waar mogelijk samen op te trekken met andere natuur- en milieuorganisaties en energiecoöperaties;
 • u bent bereid om in de regio te gaan wonen.

Wat bieden wij?
Conform de statuten stelt het bestuur het bezoldigingsbeleid vast en de hoogte van de directiebeloning. Bij de vaststelling van de beloning van de directeur en de medewerkers van NMF Limburg baseert het bestuur zich op de CAO Natuur & Milieu. De functie betreft een fulltime dienstverband (minimaal 32 uur) en is ingeschaald in schaal 12 CAO Natuur en Milieu. U ressorteert rechtstreeks onder het bestuur. In eerste instantie biedt NMF Limburg een jaarcontract aan waarna, bij goed functioneren, wordt overgegaan naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Lidewij Geertsma. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Solliciteren
Wij ontvangen uw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk via https://wesselopublicvalue.nl/vacature/directeur-2023-00203/

Een assessment en (online) integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij Lidewij Geertsema van Wesselo (030-2758447).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.